ویتامین‌های محلول در چربی

1.کدام گزینه در مورد ویتامین D صحیح نیست؟
الف.به ویتامین آفتاب معروف است
ب.کمبود آن ایجاد بیماری‌های ریکتز در کودکان و استئومالاسی در بزرگسالان می‌کند
ج.اولین مرحله‌ی هیدروکسیلاسیون آن در کلیه انجام می‌شود
د.از پیشسازهای آن ارگوسترول و 7-دهیدروکلسترول است.
2.کدام گزینه در مورد ویتامین K صحیح نیست؟
الف.در نوزادان نارس که دچار هیپوپروترومبینی هستند تزریق عضلانی ویتامین K انجام می‌شود
ب.از منابع غنی ویتامین K گیاهان دارای برگ سبز و غلات هستند
ج.میزان ذخیره‌ی آن در بدن انسان جزئی است
د. K2 توسط گیاهان سنتز می‌شود
3.بیماری‌های اتوایمیونی مانند کرون و آرتریت روماتوئید در اثر کمبود کدام ویتامین ایجاد می‌شوند؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
4.کدامیک از منابع غنی ویتامین نیست؟
الف.کشک
ب.بروکلی
ج.غلات
د.روغن گیاهی
5.رنگ نارنجی زیرپوست به علت تجمع کدام ماده است؟
الف.کاروتنوئید
ب.توکوترینول
ج.توکوفرول
د.ارگوسترول

6.گزروفتالمی ناشی از عدم کفایت کدام ویتامین است؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E

7.کدام ویتامین سبب کاهش شدت اسهال خونی و مالاریا می‌شود؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
8.دومین سوءتغذیه شایع در کشورهای توسعه نیافته در اثر کمبود کدام ویتامین است؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
9.بزرگ شدن کبد و ریزش مو در اثر مصرف زیاد کدام ویتامین ایجاد می‌شود؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
10.ویتامین A دارای کدامیک از فرم‌های زیر نیست؟
الف.فرم الکلی
ب.فرم آلدئیدی
ج.فرم استالدئیدی
د.فرم اسیدی
11.مصرف شیر بدون چربی باعث چه عارضه‌ای نمی‌شود؟
الف.گزروفتالمی
ب.نیکتالوپی (شب کوری)
ج.هیپوپروترومبینمی
د.هایپرکراتوز فولیکولی
12.کدام گزینه حامل ویتامین D به کبد نیست؟
الف.DBP
ب.TBP
ج.شیلومیکرون
د.ترانس کلسیفرین
13.کدامیک از ویتامین‌های زیر در چربی شیر یافت نمی‌شود؟
الف.A
ب.D
ج.E
د.K

14.بیماری ریکتز براثر اختلال در کدام سلول‌ها و کمبود کدام ریزمغذی ایجاد میشود؟
الف.غضروفی – A
ب.استخوانی- D و کلسیم
ج.غضروفی – Dو کلسیم
د.استخوانی –A
15.دنده‌های تسبیحی و قفسه‌ی سینه‌ی کبوتری در کدام بیماری دیده می‌شود؟
الف.استئومالاسی
ب.راشیتیسم
ج.هایپرکراتوز فولیکولی
د.استئوپرز

16.کدام ویتامین بازجذب توبولی کلسیم و فسفر را افزایش می‌دهد؟
الف.B12
ب.کوبالامین
ج.D
د.B6

17.کدامیک از ویتامین‌های زیر در مقابل اکسیداسیون مقاوم است؟
الف.K
ب.A
ج.تیامین
د.E

18.تقش ویتامین Eدر کدامیک از موارد زیر دیده نمی‌شود؟
الف.تولید مثل
ب.سنتز پروستاگلاندین
ج.جلوگیری از همولیز RBC
د.جذب آهن غیر هم

19.کدامیک از ویتامین‌های زیر از طریق انتشار غیرفعال جذب نمی‌شود؟
الف.فیلوکینون
ب.مناکینون
ج.پنتوتنیک اسید
د.منادیون

20.کدامیک از ویتامین‌های زیر در اثر اشعه فرابنفش تخریب نمی‌شود؟
الف.A
ب.کلسیفرول
ج.توکوفرول
د.مناکینون

21.کدامیک از بیماری‌های زیر با کمبود استروژن همراه است و معمولاً در کدام سنین دیده می‌شود؟
الف.استئومالاسی- جوانی
ب.استئوپروز- جوانی
ج.استئومالاسی- سالمندی
د.استئوپروز-سالمندی
22.کدام ویتامین همراه با میسل جذب می‌شود؟
الف.A
ب.E
ج.B12
د.K
23.سبزیجات برگی سبز منبع کدام ویتامین نیستند؟
الف.A
ب.D
ج.E
د.K
24.کاروتنوئیدها برای انتقال به لنف و جریان خون به ——– می‌پیوندند؟
الف.LDL
ب.شیلومیکرون
ج.VLDL
د.HDL

25.کدامیک از موارد زیر جزء مسیرهای متابولیکی رتینول در کبد است؟
الف.به CRBP متصل شود
ب.دوباره استریفیه شود و استیل پالمیتات ایجاد کند
ج.با RBPپیوند یابد و وارد خون شود
د.همه‌ی موارد

26.منبع تأمین ویتامین A کدام نیست؟
الف.روغن ماهی
ب.آب پرتقال
ج.سیب زمینی
د.ژله‌ی رویال

27.کدام یک از ویتامین‌های زیر یک پروهورمون است؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
28.همه‌ی ویتامین‌های زیر به نوعی در بهبود رشد و تشکیل ومتابولیسم دندان شرکت دارند به جز؟
الف.A
ب.D
ج.E
د.K

29.کدامیک از ویتامین‌های زیر در حضور آهن و سرب تخریب می‌شوند؟
الف.A
ب.E
ج.K
د.D
30.کدامیک از ویتامین‌های زیر مسمومیت غذایی ایجاد می‌کند؟
الف.فیلوکینون
ب.منادیون
ج.مناکینون
د.اسید پنتوتنیک

املاح

1- Bioavailability کدام یک از بقیه کمتر می باشد .
a. آهن
b. ید
c. سدیم
d. کلر
2- جذب کلسیم در کدام یک محیط های زیر سریع تر صورت می گیرد
a. قلیایی
b. خنثی
c. اسیدی
d. محیط چرب
3- کدام یک از موارد زیر از نقش های کلسی تونین نمی باشد .
a. ممانعت از باز جذب کلسیم از کلیه .
b. ممانعت از جذب کلسیم در روده
c. فعال سازی ویتامین D
d. غیر فعال ساختن ویتامین D
4- اضافه دریافت آهن باعث کمبود کدام یک از عناصر زیر در بدن می شود .
a. کلسیم
b. روی
c. منیزم
d. فسفر
5- کدام یک از موارد زیردر ایجاد بیماری ویلسون نقش دارد.
a. اضافه دریافت مس
b. کمبود مس
c. اضافه در یافت روی
d. کمبود روی
6- کمبود کدام یک از موارد زیر باعث خشک و ترد شدن ناخن ها می شود
a. آهن
b. روی
c. منیزیم
d. سلفر
7- پر فشاری خون در کمبود کدام یک از موارد زیر دیده می شود
a. پتاسیم
b. کلر
c. کلسیم
d. منیزیم
e.
8- کدام یک از موارد زیر در ایجاد بیماری کیشان نقش دارد.
a. کمبود سلنیم
b. افزایش سلنیم
c. کمبود منیزیم
d. افزایش منیزیم
9- کدام یک از مواد معدنی زیر یک آنتی اکسیدان است و با کدام ویتامین در این مورد همکاری می کند .
a. سلنیم – A
b. مولیبدنیوم – E
c. سلنیم – E
d. ملبدنیوم – A
10- ……. جز عناصر معدنی نیست.
a. گوگرد
b. سلنیم
c. منگنز
d. روی
11- ………….یک درشت مغذی است که در قسمت غیر آلی استخوان و دندان یافت میشود ………. یک ریز مغذی است که آب آشامیدنی یکی از منابع آن است .
a. کلسیم – فسفر
b. فسفر – کروم
c. کلسیم – فلوئور
d. کلسیم – ید
12- گیاهخواران مطلق با کمبود چه ویتامینی روبه رو می شوند و چه عنصرمعدنی در این ویتامین دخیل است .
a. کبالت B6
b. روی B12
c. کبالت B12
d. روی B6
13- در صورتی که بماری تحت تغذیه کامل وریدی باشد کمبود چه ماده معدنی را نشان می دهد.
a. مولیبدنیم
b. کروم
c. سلینوم
d. همه موارد
14- افزایش دریافت کلسیم سبب کاهش کدام عناصر معدنی نمی شود
a. منگنز
b. ید
c. آهن
d. روی
15- جذب روی توسط مکم …………….. کاهش می یابد که به این فرآیند ………….. می گویند .
a. آهن غیر هم – فرا همزیستی
b. روی – فراهمزیستی
c. آهن غیر هم – تداخل
d. آهن غیر هم – تداخل
16- اسکوربات و پرتئین هموگلوبین به ترتیب در جذب کدام ماده ها نقش دارند.
a. آهن غیرهم – آهن هم
b. آهن هم – آهن هم
c. آهن غیر هم – آهن غیر هم
d. آهن هم – آهن غیر هم
17- کدام یک از عناعر زیر بصورت یونی جذب بدن نمی شود؟
a. مس
b. آهن
c. روی
d. کروم
18- -مصرف طولانی مدت رژیم کم کلسیم وپرفسفات چه بیماری را درپی خواهد داشت؟
a. آکرودرماتیت آنتروپاتیک
b. هموسیتروز
c. هیپرپاراتیروئیدیسم
d. اسپاسم عضلانی
19- در تخم مرغ کدام ماده غذایی وجود ندارد؟
a. منیزیم
b. آهن
c. فسفر
d. گوگرد
20- بیشترین سرعت جذب کلسیم در کجای لوله گوارش است؟
a. دئودنوم
b. ایلئوم
c. ژژنوم
d. روده بزرگ
21- کدام عنصر فراوان ترین کاتیون داخل سلولی پس از پتاسیم است؟
a. کلسیم
b. منیزیم
c. فسفر
d. سیدیم
22- بیماری ژنتیکی که درپی افزایش مس بوجود می آید کدام است؟
a. سندروم منکز
b. بیماری ویلسون
c. نوتروپنی
d. لوکوپنی
23- کراتینیزه شدن مو از علائم کدام بیماری است؟
a. سندروم منکز
b. بیماری ویلسون
c. نوتروپنی
d. لوکوپنی
24- کمبود کدام ماده مغذی تاخیر در بلوغ جنسی را سبب می شود .
a. مس
b. روی
c. آهن
d. کلسیم
25- کمبود کدام یک از عناصر زیر موجب کم خونی می گردد .
a. کروم
b. مس
c. سلنیم
d. سدیم
26- کلسیم چربی و فسفر به ترتیب چه تاثیر در میزان جذب آهن دارد.
a. افزایش – افزایش – افزایش
b. افزایش – افزایش – کاهش
c. کاهش – کاهش- کاهش
d. کاهش – کاهش – افزایش
27- در تعادل اسید وباز سیستم عصبی و ساختمانی به ترتیب چه عناصری موثراند .
a. آهن- کلسیم -منیزیوم
b. سدیم-کلسیم-آهن
c. کلسیم-سدیم-منیزیم
d. آهن-سدیم-کلسیم
28- کدامیک یک از عناصر زیر میزان دسترسی به آن کم است.
a. آهن
b. فلوئور
c. کلر
d. پتاسیم
29- کدامیک از عناصر زیر Macroelement می باشد .
a. آهن
b. روی
c. مس
d. کلسیم
30- کدامیک از ویتامین های زیر در جذب کلسیم موثر است و تاثیر آن چگونه است.
a. D افزایش
b. D کاهش
c. B افزایش
d. B کاهش
31- از بین سبزی جات کدام یک غنی از کلسیم می باشد و جذب آن بالا است.
a. اسفناج
b. بروکلی
c. کاهو
d. کرفس
32- غنی ترین منبع آهن کدام است.
a. گوشت قرمز
b. اسفناج
c. جگر
d. مرغ
33- کدامیک از عناصر زیر تسهیل کننده عمل انسولین نمی باشد
a. کروم
b. سلنیوم
c. روی
d. مس
34- کدامیک از عناصر زیر Traselement می باشد .
a. نیکل
b. کروم
c. ارسنیک
d. بورن
35- کسی که کلیه او از کار افتاده و در خطر مواجه با کمبود کدام یکی از موارد زیر است.
a. عنصری که اختلال ژنتیکی در آن ویلسون نام دارد .
b. عنصری که بیماری مربوط به آن گواتر است .
c. عنصری که بیماری مربوط به آن کیشان است.
d. عنصری که بیماری مربوط به آن آنمی است.
36- کدامیک از موارد زیر منابع خوب جذب کلسیم در بدن می باشد.
a. اسفناج
b. دانه های روغنی
c. بروکلی
d. کره
37- کدام در مورد فسفر صحیح است.
a. عنصر سوم بدن است.
b. در فاز Relaxation فعالیت می کند .
c. 700 گرم در بدن وجود دارد و 85 درصد آن در بافت استخوان قرار دارد .
d. آنتی اکسیدانی مهم ترین نقش آن است.
38- وجود کدام یک در غذا جذب دیگری را کاهش نمی دهد .
a. آهن غیر هم و چربی
b. چربی و فسفر
c. فسفر وکلسیم
d. مس و فسفر
39- اگر غده تیروئید شخصی از فاصله چند متری دیده شود گواتر از چه نوعی می باشد.
a. A1
b. B1
c. 2
d. غول آسا
40- محیط اسیدی جذب عناصر را ….ومحیط بازی …. میدهد.
a.افزایش-افزایش
b.کاهش-کاهش
C.کاهش-افزایش
d.افزایش-کاهش

چربی

1. اگر فردی در یک روز 80 گرم چربی مصرف کند، حدوداً چه درصدی از انرژی روزانه‌ی خود را به دست آورده؟ (با فرض نیاز به 2400 کیلوکالری در روز)
الف)25% ب) 30% ج) 35% د)40%

‌2. کدام دسته مواد در تمام سلول ها یافت می‌شوند و نقش محافظتی و پوششی دارند؟
الف) پروتئین ها ب) کربوهیدرات ها ج) اسید های نوکلئیک د) لیپید ها

3. بوتیریک اسید و اسید پالمیتیک به ترتیب از راست به چپ جزء کدام دسته از اسید های چرب می‌باشند؟
الف) SCT و LCT ب) MCT و VLCT ج) SCT و VLCT د) MCT و LCT

4. مقدار کدام دسته از از لیپید ها در بدن متغیر است؟
الف) ذخیره‌ای ب) ساختمانی ج) ایمنی د) الف و ب

5. استئاریک اسید در کدام یک از مواد غذایی زیر یافت نمی‌شود؟
الف) جوجه ب) خامه ج) ذرت د)روغن پالم

6. مصرف کدام ماده زیر می‌تواند باعث مسمومیت با جیوه شود؟
الف) مکمل امگا 3 ب) نشاسته ج) تخم مرغ د) پفک

7. مصرف بیش از حد ماهی های آب سرد باعث کدام آسیب زیر می‌گردد؟
الف)سرطان ب)آسیب اکسیداتیو سلول ها ج) دیابت د) بیماری های قلبی عروقی

8. چربی موجود در غذای روزانه نیاز کدام دسته از افراد زیر را برطرف نمی کند؟
الف) زنان ب) مردان ج) سالمندان د) کودکان

9. کدام یک از موارد زیر باعث تردی نان می‌شود؟
الف) اکسید شدن کربوهیدرات ها ب) بلند شدن رشته های گلوتن
ج) کوتاه شدن رشته های گلوتن د) نگه داشتن نان در کیسه

10. چربی موجود در مواد غذای کدام مورد را انجام نمی‌دهد؟
الف) جذب ویتامین های محلول در چربی ب) افزایش ترشحات معدوی
ج) تحریک ترشحات صفراوی د) تحریک ترشحات پانکراس

11. کدام جاندار زیر توان تولید اسید چرب -6ω را دارد؟
الف) انسان ب) گاو ج) ماهی د) فیتوپلانکتون

12. کدام یک از اعمال ایکوزانوئید ها نیست؟
الف) تغییر نفوذپذیری عروق خونی ب) انعقاد خون ج) فرآیند التهابی د) تغییر فعالیت لنفوسیت ها

13. کدام یک از اسید چرب های زیر در کره یافت نمی‌شود؟
الف) آراشیدیک ب) کاپرولئیک ج) میریستیک د) واکسنیک

14) فراوان‌ترین اسید چرب غیر اشباع موجود در غشای سلولی انسان کدام است؟
الف) استئاریک اسید ب) گادولئیک اسید ج) اولئیک اسید د) آراشیدونیک اسید

15. کدام روغن زیر برای طبخ مناسب نیست؟
الف) آفتابگردان ب) کانولا ج) زیتون د) ذرت
16. کدام دسته ویتامین های زیر محلول در چربی هستند؟
الف) K,A,B,C ب) D,E,A,K ج) A,B,C,D د) K,A,B,D

17. رتینول پالمیتات از نظر ترکیب جزء کدام گروه از چربی هاست؟
الف) چربی های خنثی ب) استر های استرولی ج) استر های غیر استرولی د) مرکب

18. مهم ترین فسفولیپید کدام است؟
الف) لیپوزیتول-فسفاتیدیل ب) لسیتین (فسفاتیدیل کولین) ج) رتینول پالمیتات د)پروستاگلاندین

19. کدام یک از موارد زیر جزء استرول ها طبقه بندی نمی‌شود؟
الف) آندروژن ب) استروژن ج)کلسترول د) لیکوترین

20. کدام یک از گزینه های زیر از عوارض جانبی داروی «ونوستات» نیست؟
الف) ایجاد اسفنگولیپیدوز ب) افزایش دفع مواد چرب خون از بدن ج) اسهال شدید د) به هم زدن آنزیم های کبدی

21. کدام یک از گزینه های زیر درباره‌ی لیمونن درست نیست؟
الف) درمان نفخ ب) مؤثر در درمان میگرن
ج) تشدید شدن میگرن از عطر لیمونن د) تنظیم فشار خون

22. کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟
الف) اسید های چرب غیر اشباع در پیشگیری از تومور های سرطانی نقش دارند. ب) لیکوپن عامل ضد سرطان موجود در گوجه فرنگی است.
ج) روغن سویا دارای اسید چرب غیر اشباع امگا-3 است.
د) لیمونن در تشدید میگرن نقش دارد.

23. کدام مورد درباره‌ی کلسترول غلط است؟
الف) در تمام سلول های بدن قرار دارد. ب) پایه‌ی هورمون های جنسی است.
ج) در تمام روغن های گیاهی وجود دارد. د) سنتز آن در بدن به سیکل زمانی وابسته است.

24. کدام گزینه نادرست است؟
الف) بدن می‌تواند کل نیاز کلسترول خود را تولید کند.
ب) کبد منبع ذخیره‌ی کلسترول است.
ج) مغز های گیاهی حاوی کلسترول هستند.
د) فرآورده های گیاهی و دریایی باعث افزایش LDL می‌شوند.

25. سربروزید ها عضو کذام گروه هستند؟
الف) ایزوپرنوئید ها ب) استروئید ها ج) گلیکولیپید ها د) فسفولیپید ها

26. دریافت زیاد اسید های چرب ترانس شانس وقوع کدام بیماری را افزایش نمی‌دهد؟
الف) بیماری کرونری قلب ب) سرطان ج) دیابت نوع 1 د) آلرژی

27. جایگزین های چربی از کدام مشتق نمی‌شوند؟
الف) میگو ب) صمغ ج) نشاسته د) مالتودکسترین ها

28. روغن کلزا حاوی کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) امگا 3 ب) امگا 9 ج) امگا 6 د) گزینه‌ی الف و ج

29. در متابولیسم چربی ها کدام یک از گزینه های زیر حاصل نمی‌شود؟
الف) آب ب) کربن ج) ATP د) نیترات

30. کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟
الف) در مارگارین ویتامین A وجود دارد.
ب) ویتامین K در جوانه‌ی گندم موجود است.
ج) شیر خام حاوی اسید های چرب ترانس است.
د) کلسترول در تمام سلول های بدن وجود دارد.

31. کدام یک از گزینه های زیر کلسترول ندارد؟
الف) ماست ب) کباب کوبیده ج) سبزی پلو با سفیده‌ی تخم مرغ د) سبزی پلو با زرده‌ی تخم مرغ

32. کدام یک از گزینه های زیر کلسترول خوب را افزایش نمی‌دهد؟
الف) پسته ب) ماهی قزل‌آلا ج) تخم مرغ د) بادام زمینی

33. کدام یک از موارد زیر جزء فرآورده های جانبی تولید مارگارین است؟
الف) اسید لینولئیک ب) دکسترین ج) سالاتریم صنعتی د) نوعی MCT تجاری

34. کدام یک از موارد زیر، دارای فرمول (C20:4,ω-4) است؟
الف) ALA ب) آراشیدونیک اسید ج) پالمیتوئیک اسید د) اولئیک اسید

35. کدام یک از بیماری های زیر نوعی اسفنگولیپیدوز است؟
الف) تای-ساکس ب) سندرم مارفان ج) MS د) سرطان پروستات

36. کدام یک جزء خصوصیات عملکردی گروه های جایگزین چربی با منشأ پروتئین نمی تواند باشد؟
الف) ژله سازی ب) ترد سازی ج) ایجاد بافت در دهان د) همه‌ی موارد

37. از کدام یک می توان به عنوان منبعی برای امگا 6 استفاده گردد؟
الف) روغن های گلرنگ ب) روغن آفتابگردان ج) روغن سویا د) همه‌ی موارد

38. لیکوپن عامل رنگ ….. بوده و به عنوان پیش ساز ویتامین ….. می باشد.
الف) نارنجی – A ب) قرمز – D ج) قرمز – A د) نارنجی – D

39. کدام یک در مورد کلسترول صحیح نیست؟
الف) بدن قادر به کنترل کلسترول زیاد شده در بدن از طریق غذا نیست.
ب) بدن خود قادر به تولید کلسترول مورد نیازش است.
ج) HDL، کلسترول را از سیستم گردش خون خارج می کند.
د) LDL باعث کاهش رسوب کلسترول در دیواره‌ی رگ ها می شود.

40. فردی چند روز به مدت طولانی در معرض مستقیم نور خورشید قرار می گیرد. در ادرار وی کدام ویتامین بیشتر دیده خواهد شد؟
الف) A ب) D ج) B د) K

کلید:

1. ب 9. ج 17. ج 25. ج 33. د
2. د 10. ب 18. ب 26. الف 34. ب
3. الف 11. د 19. د 27. الف 35. الف
4. الف 12. د 20.الف 28. د 36. ج
5. ج 13. الف 21. د 29. د 37. د
6. الف 14.د 22. د 30. ب 38. ج
7. ب 15.ج 23. ج 31. ج 39. د
8. د 16. ب 24. د 32. ج 40. ج

مسمومیت غذایی

1.بارزترین نشانه بالینی مشترک در بین تمام بیماری ها با منشا مواد غذایی چیست؟(الف)
الف.اسهال
ب.یبوست
ج.تهوع
د.علائم معدی و روده ای

2.عفونت ناشی از اشریشیا کلی آنتوپاتوژنیک چه تغییراتی در روده ایجاد نمی کند؟(د)
الف.افزایش مایعات
ب.کاهش ظرفیت جذب
ج.اسهال آبکی شدید
د.عدم ترشح آب و الکترولیت به داخل روده

3.در چه مورد تهاجم عامل بیماری زا به دیواره دستگاه گوارش محدود شده است؟(ج)
الف.تب در بروسلوزیس
ب.لیستریوزیس
ج.سالمونلای غیرتیفوئیدی
د.تیفوئید

4.در مورد مسمومیت غذایی کدام مورد غلط است؟(د)
الف.در مسمومیت غذایی انتقال فرد به فرد وجود ندارد.
ب.میکروارگانیسم ها جهت رشد در بدن به زمان نیاز ندارند.
ج.دوره کمون3تا4 روز است.
د.به محض ورود سم به بدن میکروارگانیسم رشد می کند.

5.کدام گزینه در مورد دوز عفونی مسمومیت های غذایی درست است؟(د)
الف.ایجاد بیماری به مقدار ورودی یاخته بستگی ندارد.
ب.در بیماری های مختلف و افراد مختلف دوز عفونی یکسان است.
ج.سن فرد بر حساسیت فرد تاثیر ندارد.
د.غذا می تواند تا میزان 70%باعث انتقال آلودگی شود.

6.مهمترین عامل بیماری زا در مسمومیت های غذایی چیست؟(الف)
الف.باکتری
ب.ویروس
ج.انگل
د.کرم

7.انگل ها در کدام دسته از از میکروارگانیسم ها دسته بندی می شود؟(الف)
الف.باکتری و ویروس
ب.ویروس و کرم
ج.باکتری وکرم
د.کرم ها

8.کدام یک از علائم بیماری با منشا مواد غذایی نیست؟(د)
الف. استفراغ
ب. شکم درد
ج.تهوع
د. یبوست

9.میکروارگانیسم مایکوباکتریوم بویس در کدام وجود دارد؟(ب)
الف.گوشت گوسفند مبتلا به سیاه زخم
ب.شیر گاو
ج.قارچ سمی
د. هیچکدام

10. کدام یک از عوامل اصلی فساد مواد غذایی محسوب نمی شود؟(الف)
الف. آنزیم های شیمیایی
ب.میکروارگانیسم ها
ج.حشرات و جوندگان
د.رطوبت

11. کدام یک از پروتوزوآها از طریق آلودگی مدفوعی آب یا غذا ایجاد شده و باعث اسهال می شود؟(ج)
الف.آفلاوتوکسین
ب.سارکوسیستیس هومینیس
ج.ژیاردیالامبلیا
د.توکسوپلاسماگوندی

12. کدام ویروس از طریق آب و غذا باعث انتقال بیماری نمی شود؟(ب)
الف.ویروس هپاتیت ای
ب.ویروس فلج اطفال
ج.ویروسها با ساختمان گرد
د.روتا ویروس

13.انتقال کدام یک از بیماری های زیر از طریق تماس فرد با محتویات شکمی افراد بیمار صورت می گیرد؟(ب)
الف.هپاتیت سی
ب.هپاتیت آ
ج.هپاتیت ای
د. هپاتیت بی

14. کدام دسته از محصولات غذایی در معرض آلودگی به مایکوتوکسین ها می باشد؟(ج)
الف.مواد غذایی مناطق گرم و خشک
ب. مواد غذایی نواحی مرطوب
ج.مواد غذایی نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری
د.مواد غذایی نواحی استوایی

15. سم طبیعی اسید اگزالیک اسید در کدام یک وجود دارد؟(ج)
الف.سیب زمینی شیرین
ب.حبوبات
ج.ریواس
د.سبوس

16.لوبیا قرمز حاوی کدام یک از عوامل ضد مغذی یا سموم طبیعی است؟(د)
الف.آماتوکسین
ب.سیانید
ج.سولانین
د.هماگلوتینین

17.کدام یک از گزینه های زیر باعث ایجاد سموم فلج کننده مترشحه از صدفهای خوراکی می شود؟(الف)
الف.دینوفلاژیت
ب.کرم گرد
ج.کلستریدیوم بوتولینوم
د.ژیاردیالامبلیا

18.کدام یک از مواد سمی زیر بافتهای تشکیل دهنده خون و دستگاه عصبی و دفع ادرار را مورد تهاجم قرار می دهد؟(الف)
الف.سرب
ب.جیوه
ج.حشره کش ها
د. کادمیوم

19.در بدن ماهی هایی که در رودخانه حاوی پساب های صنعتی هستند چه عنصری یافت می شود؟(د)
الف.مس
ب. سرب
ج. کادمیوم
د.جیوه

20. کدام یک از علل عمده ی آلودگی مواد غذایی با سموم حشره کش ها نیست؟(ب)
الف. آلوده شدن مواد غذایی در طی مدت نگهداری و یا حمل و نقل
ب. مصرف دوز های حاوی مواد حشره کش
ج. استفاده نادرست سموم در کشاورزی
د.اشتباهاتی که در مراحل تهیه مواد غذایی رخ می دهد.

21.کدام یک از بیماریهای زیر نمود مصرف مواد غذایی نا سالم می باشد؟(ب)
الف. استفراغ
ب.اسهال
ج.تهوع
د.همه موارد

22.ناامنی مواد غذایی به چه معنا است؟(الف)
الف.ناتوانی در بدست آوردن غذا یا مصرف غذای ناکافی
ب.ناتوانی در مصرف غذای سالم
ج.مواد غذایی آلوده
د. مواد غذایی که باعث چندین مورد مسمومیت شده اند

23.کدام یک از موارد زیر بر امنیت غذایی جامعه تاثیر گذار نمی باشد؟(ج)
الف.فرهنگ و سواد تغذیه ای
ب. در آمد خانوار
ج.اقلیم کشور
د.نبود بیماری

24.امنیت غذایی به چه معنا است؟(ج)
الف. کسب اطمینان از سالم بودن و عدم وجود آلودگی در موادغذایی
ب.پایدار بودن توان خانواده در تهیه مواد غذایی
ج.دسترسی همه ی مردم در تمام اوقات به غذای کافی
د.کسب مواد غذایی از منابع مطمئن

25.امنیت تغذیه ای حکم……… را در خانوار داشته در حالی که امنیت غذایی حکم …. را دارد.(ب)
الف.وسیله/هدف
ب.هدف/وسیله
ج.داده/پیامد
د.جامع تری/زیرمجموعه

26.((افزایش زندگی صنعتی و شهری))چگونه باعث ابتلا به بیماری هایی با منشا مواد غذایی می شود؟(د)
الف.مصرف کمتر مواد غذایی خانگی
ب.مصرف بیشتر مواد غذایی صنعتی و فست فود
ج.آلودگی موادغذایی با سرب و سایر آلاینده ها
د.طولانی و پیچیده تر شدن زنجیره غذایی و افزایش فرصت آلودگی

27.کدام یک از موارد زیر از علل افزایش موارد ابتلا به بیماری ها با منشا مواد غذایی نمی باشد؟(الف)
الف.آلودگی آب دریا و رودخانه
ب.افزایش ثروت بعضی کشورها
ج.تغییر روش زندگی
د.افزایش جمعیت

28.((تغییر روش زندگی))چگونه باعث ابتلا به بیماری هایی با منشا مواد غذایی می شود؟(د)
الف.عدم مصرف غذا در وعده های مناسب
ب.مصرف غذاهای منجمد برای صرفه جویی در وقت
ج.نامرغوب بودن مواد غذایی به دلیل تفاوت طبقاتی
د.تهیه غذای خانوار در خارج منزل توسط افرد بی صلاحیت

29.برای نگه داری غذا در یخچال درجه حرارت چه مقدار باید باشد؟(ج)
الف.0تا4-
ب.4-تا8-
ج.0تا4
د.4تا4-

30.کدام یک از موارد زیر از ویژگی های ماهی تازه نمی باشد؟(الف)
الف.عدم وجود فلس
ب.چشم های برجسته
ج.آبشش های قرمز
د.فلس های درخشنده

31.کدام یک از شامل موارد مهم تقلب در شیر می باشد؟(ج)
الف.افزودن کرومات سدیم
ب.افزودن ماست و خامه
ج.مخلوط کردن شیر حیوانات مختلف
د.هیچکدام

32.باکتری سالمونلا در چه درجه حرارتی از بین می رود؟(ج)
الف.100
ب.170
ج.70
د.60

33.باکتری سالمونلا در چه غلظتی از نمک از بین می رود؟(ب)
الف.بیش از15%
ب.بیش از9%
ج.بیش از20%
د.بیش از5%

34.باکتری اشریشیا کلی باعث اختلال در چه اندامی می شود؟(د)
الف.معده
ب.روده
ج.کلیه
د.الف و ب

35.دوره کمون کلستریدیوم بوتولینوم چه مقدار است؟(ب)
الف.2روز
ب.12تا36ساعت
ج.12تا24ساعت
د.8تا12ساعت

36.آلودگی های حشره کش های ارگانوفسفره بیشتر در کدام ماده غذایی مشاهده نمی شود؟(ج)
الف.شیر
ب.تخم مرغ
ج.حبوبات
د.ماهی

37.کدام ماده از تشکیل نیتروزآمین ممانعت می کند؟(ب)
الف.اسید استیک
ب. اسید آسکوربیک
ج. اسید سولفوریک
د.اسید نیکوتنیک

38.کدام باکتری با تولید سم درغذا ایجاد مسمومیت غذایی نمی کند؟(ج)
الف. اشرشیاکلای
ب.بوتولیسم
ج.استرپتوکوکوس
د.استافیلوکوکوس

39.کمبود یا فقدان کدام آنزیم منجر به فاویسم می شود؟(ج)
الف. گلوکز 6 فسفات کربوکسیلاز
ب. لاکتاز
ج.گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز
د. گلوکز 6 فسفات اکسیداز

40.تبدیل اسید آمینه …… به ……. در انجمتد غیر سریع ماهی و در سرمای اندک در ظهور نشانی های حساسیت نقش مستقیم دارد.(الف)
الف. هیستیدین/هیستامین
ب.هیستامین/هیستیدین
ج.تریپتوفان/تیروزین
د.تیروزین/تریپتوفان

41.کدام یک نوعی از آنتروتکسین ترشح شده از اشرشیاکلی است؟(ج)
الف. با وزن مولکولی بالا و مقاوم به حرارت
ب. با وزن مولکولی پایین و حساس به حرارت بالای 50 درجه
ج.با وزن ملکولی پایین و مقاوم به حرارت
د. با وزن مولکولی بالا و مقاوم به حرارت بالای 60 درجه

انرژی

کدامیک جز مصارف کل انرژی یک فرد نمیباشد ؟
متابولیک پایه اثر گرمازایی غذایی گرمازایی فعالیت همه موارد

کدام عبارت نادرست است ؟
وزن بدن نماگر معتبری برای کفایت دریافت درشت مغذی ها و ریز مغذی ها میباشد .
BEE ، مقدار انرژی مصرف شده در طی 24 ساعت که فرد درحالت استراحت فیزیکی و ذهنی قرار میگیرد .
انرژی مصرفی به صورت میزان متابولیکی استراحت RMR بیان میشود اگر یکی از شرایط BMR فراهم نشود .
از REE برای حفظ عملکرد طبیعی بدن استفاده میشود .

کدام عامل کاهنده میزان متابولیسم در زنان است ؟
نسبت بیشتر چربی به توده عضلانی رشد رحم افزایش کار قلب هایپرتیروئیدیسم

FFM را با کدامیک از روش های زیر نمیتوان ارزیابی کرد ؟
وزن کردن زیر آب سنجش جذب اشعه ایکس دوگانه حجم سنجی جابه جایی هوا اثر ویژه غذا

بیشترین مقدار REE در کدام دوران است ؟
سال های اول و دوم زندگی میانسالی بارداری بلوغ

کدام یک سبب افزایش میزان REE نمیشود ؟
مصرف کافئین نیکوتین الکل گرسنگی عصبی

کدام عامل باعث افزایش اکسیداسیون چربی ها نمیشود ؟
غذاهای ادویه دار کافئین کاسپایسین لبنیات

کدام مورد درباره کالری متری مستقیم نادرست است ؟
نشان دهنده مقدار حرارت تولید شده توسط فرد است مقدار انرژی مصرفی را به شکل گرما اندازه گیری میکند روشی هزینه بر است اطلاعاتی در مورد سوخت اکسیدشده نشان نمیدهد .

گرمازایی فعالیت به کدامیک از عوامل زیر بستگی ندارد ؟
اندازه بدن عادت تحرک فرد توده ماهیچه ای جویدن آدامس

اندازه گیری انرژی مصرفی در فعالیت ورزشی به کدام بستگی ندارد ؟
آب نشاندار نمایشگرهای تک محور ضریب تنفسی پرسش نامه فعالیت بدنی

کدامیک درباره روش آب نشاندار نادرست است؟
روشی ساده برآورد کل انرژی مصرفی روزانه فرد هزینه کم قابل استفاده برای افراد ناتوان

چه عواملی سبب تغییر در میزان دریافت انرژی فرد نمیشود ؟
سن جنس ترکیب بدن اقلیم

کدامیک از موارد زیر دارای بیشترین مقدار انرژی قابل استفاده بیولژیکی دارد؟
پروتئین چربی کربوهیدرات الکل

درمورد تغییرات میزان متابولیسم کدام مورد نادرست است ؟
در آب و هوای گرمسیری ، میزان متابولیسم بیشتر از معتدل است
تعریق سبب افزایش میزان متابولیسم میشود
محیط های بسیار سرد سبب کاهش متابولیسم میشود
دوره های مزمن رژیم سبب کاهش متابولیسم میشود.

سالمندی و کودکی

1- در رابطه با تئوری‌های سالمندی، کدام گزینه به مفهموم «تئوری رادیکال آزاد» نزدیک است؟
1) توقف تدریجی و آرام عملکرد سلول ها ، بافت ها و اندام ها
2) آسیب به سلول ها، بافت ها و ارگان ها در طی سالها
3) اتصال نادرست پروتئین ها ، DNA و سایر مولکول های ساختمانی دیگر
4) سلول های دارای تعداد محدود تقسیم سلولی
2- بر اساس طبقه‌بندی WHO ،افرادِ دارای 75-85 سال را چه می‌نامیم؟
1) سال‌مند 2)سال‌خورده 3) کهن‌سال 4) محدودة آبی
3- کدامیک جزو دسته‌های بررسی ِ «پیری شناسی Gerontology » نیست ؟
1) جمعیتی 2) بیولوژیکی 3)فیزیولوژیکی 4) روحی و روانی
4- …………. و ……………….. یبوست را تشدید می‌کنند.
1) آب ولرم ناشتا – سبوس نان 2) سبزی‌جات پخته – آب ولرم ناشتا
3) کلسیم – چربی شیر 4) سبوس نان – ویتامین D
5- کدام گزینه نادرست است؟
1) پوکی استخوان در بانوان شایع‌تر از مردان است.
2) تجویز «آهن» در رفع مشکل عدم تمرکز و «روی» برای درمان بی‌اشتهایی مفید هستند.
3) شیرکاکائو جذب کلسیم را کاهش می‌دهد و در نتیجه
4) در سنین بالاتر بهتر است مواد غذایی را با دانسیته کم و وعده‌های بیشتر مصرف کرد.
6- کدام دو ویتامین در مشکلات شنوایی سالمندی دخیل می‌باشند؟
1) B12 – D 2) B6 – E 3) B12 – E 4) B6 – D
7- کدام عبارت در رابطه با ترکیب بدن در تغذیه در سنین سالمندی نادرست است؟
1) با افزایش سن توده چربی و چربی احشایی افزایش می یابد.
2) توده عضلانی بدون چربی بدن کاهش می یابد.
3) چاقی سارکوپنیک همان از دست دادن توده عضلانی بدن همراه با کاهش چربی در افراد سالمند است
4) از دهة چهارم زندگی، شواهد سارکوپنی قابل تشخیص است و از 75 سالگی به بعد تسریع می شود
8- بسیاری از تغییرات در حواس چشایی و بویایی، مانند از دست دادن حس نسبت به مزه‌ها ناشی از کدام است؟
1) داروها 2) سالمندی 3) جراحت سر 4) شرایط عصبی
9- کدام ویتامین با افزایش صدای زنگ زدن گوش ها و کاهش پاسخ ساقة مغز همراه است ؟
1) B1 2) B6 3) D 4) B12
10- کدام عبارت در رابطه با یبوست نادرست است؟
1) به حرکات کمتر از حد معمول روده و مشکل یا زور زدن بیش از حد در زمان اجابت مزاج گویند و شامل تخلیة ناقص روده نمی‌شود
2) بروز یبوست در بزرگسالان مسن بیشتر از بزرگسالان جوان است.
3) دلایل اصلی آن دریافت ناکافی مایعات و فعالیت بدنی محدود است.
4) ممکن است در اثر تاخیر در زمان عبور از روده و بعضی داروها نیز رخ بدهد.
11- کدامیک از نشانگان کمبود B12 نمی باشد ؟
1) خستگی مفرط 2) زوال عقل 3) سوزن‌سوزن شدن ِ پاها 4) سردرد مزمن
12- کدام دورة سنی را «دورة خاموش و پنهان رشد» می نامند؟
1) دورة رویانی 2) پس از نوزادی تا جوانی
3) پس از نوزادی تا بلوغ 4) میان سالی
13- کدامیک از جملات زیر نادرست است ؟
1) کودکان توانایی فطری و غریزی برای انتخاب یک رژیم مغذی و متعادل را ندارند.
2) جوّ و شرایط موجود در هنگام غذاخوردن کودک بر گرایش غذایی و غذاخوردن تاثیرگذار است.
3) شباهت بین تمایلات غذای کودکان و والدینشان وابسته به عوامل محیطی و ژنتیکی است.
4) ارائه مکمل های انواع ویتامین بصورت روتین، مورد تایید AA? می باشد.
14- برای کودکان پیش دبستانی چند وعده غذایی در روز مناسب است؟
1) 2-3 2) 3-4 3) 4-6 4) 3-5
15- کدامیک از مواد زیر برای استفاده کودکان مبتلا به ASO توصیه نمی شود؟
1) دوزهای زیاد ویتامین E 2) مکمل های اسیدهای چرب
3) رژیم های حاوی گلوتن و کازیین 4) رژیم ها حاوی آهن
16- استفادة بیش از حد از آب میوه ها باعث جذب کدامیک از مواد زیر می شود؟
1) پروتئین ها 2) کربوهیدرات ها 3) چربی ها 4) ویتامین ها
17- کدامیک از موارد زیر در ارتباط با «روی» نادرست است؟
1) کمبود آن موجب کاهش اشتها می شود .
2) در قدرت چشایی افراد تاثیر گذار است.
3) باعث معدنی شدن استخوان ها می گردد
4) در گوشت و غذاهای دریایی یافت می شود.
18- ميزان جذب كلسيم به همه موارد زيربستگى دارد به جز:
١- ويتامين D ٢- پروتئين ٣- روى ٤- فسفر.
19- بهترين منابع روی كداميك از موارد زير است؟
١-گوشت. ٢-سبزيجات. ٣- غذاهای دريايى. ٤- گزينه ١ و ٣.
20- ميزان IRD براى نوزادان و كودكان به ترتيب چند gcm است؟
١- ٤٠٠-٦٠٠. ٢- ٦٠٠-٤٠٠. ٣- ١٥-١٠. ٤- ١٠-١٥.
21- به از دست دادن توده عضلانى همراه با افزايش بافت چربى در افراد سالمند چه ميگويند؟
١- تحليل عضلانى. ٢- چاقی ساركوپنيك. ٣- پاركينسون. ٤- هيچكدام
22- تعيين مدت زندگى به شكل ژنتيك در كداميك از تئورى هاى سالمندى است؟
١- تئورى pace maker٢- تئورى فرسودگى. ٣- تئورى ميزان زندگى. ٤- تئورى ژنتيك.

23- در سالمندان ميزان چاقى در كداميك بيشتر است؟
١- ٥٥-٧٤. ٢- ٦٥-٨٥. ٣-٦٥-٧٤ ٤- ٧٥ به بالا.
24- اسپورهاى بوتوليسم در كداميك از غذاهاى نوزادان وجود دارد؟
١- شير مادر. ٢- شير گاو. ٣- عسل و شربت ذرت. ٤- آب.
25- شير مادران گياهخوارممكن است كمبودكدام ويتامين را داشته باشد؟
١- 1B. ٢- 6B. 3- 12B. 4- E
26-ايمونوگلوبولين غالب شير مادر چيست؟
١- ايمونوگلوبولين ترشحى A)AgIs). 2- MgI. 3- GgI. 4- sgI
27- واكنش كودك در برابر نظر نامساعد سايراعضاى خانواده راجع به يك غذا چيست؟
١- از آن غذا خوشش ميآيد. ٢- رفتار ديگران را تكرارميكند. ٣- ديگر آن غذا را نميخورد. ٤- نظرش نسبت به غذا تغييرى نميكند.
28- در يك سالگى كودك چه نسبت از غذاى يك فرد بزرگسال را ميخورد؟
١- ١/٥. ٢- ١/٤. ٣- ١/٨. ٤- ١/٣-١/٢
29- دليل اصلى نابينايى در افراد بالاى ٦٥ سال در ايالات متحده چيست؟
١- تحليل ماكولار وابسته به سن. ٢- آب سياه. ٣- آب مرواريد. ٤- جراحات فيزيكى.
30- سبك زندگى بى تحرك چيست؟
١- سوزاندن كمتر از ٢٠٠ كالرى در روز. ٢- سوزاندن ٢٠٠-٢٥٠ كالرى در روز. ٣- سوزاندن كمتر از ٣٠٠ كالرى در روز. ٤- سوزاندن ٣٠٠-٣٥٠ كالرى در روز.

کلید :
1. 1
2. 2
3. 4
4. 3
5. 4
6. 1
7. 3
8. 1
9. 4
10. ؟ (1)
11. 4
12. 3
13. 4
14. 3
15. 3
16. 2
17. 3
18. 3
19. 4
20. 4
21. 2
22. 4
23. 3
24. 2
25. 3
26. 1
27. 2
28. –
29. 1
30. 1