آرشیو مجله‌ی شعر

آرشیو حرفِ کمی نیست. به خصوص برای مجله‌ای از جنسِ مجله‌ی شعر. هم‌زمان که می‌نوشتیم، که می‌نویسیم، آرشیو می‌شدیم، می‌شویم. برای آن‌هایی که می‌خواهند در گذشته‌های مجله‌ی شعر گردش کنند، تک تکِ صفحات را  مثلِ همان وقت، مثلِ همین وقت، باز می‌کنیم. دوباره باز می‌کنیم.

برای ورود به گذشته‌های مجله‌ی شعر از این‌جا بگذرید

صفحه‌ی اول

صفحه‌ی دوم

صفحه‌ی سوم

صفحه‌ی چهارم

صفحه‌ی پنجم

صفحه‌ی ششم

صفحه‌ی هفتم

صفحه‌ی هشتم


در آغاز – یعنی اسفند ۱۳۸۲ – مجله‌ی شعر به صورت ماهانه منتشر می‌شد. چند شماره‌ی‌ نخست را درین نشانی‌ها بخوانید:

شماره‌ی یکم

شماره‌ی دوم

شماره‌ی سوم

شماره‌ی چهارم

شماره‌ی بی‌شمار

گذشته‌ی مجله‌ی شعر