ارتباط مواد غذایی

بسم الله الرحمن الرحیم

سوالات درس تغذیه

سر گروه: نگین شریفی

اعضای گروه: هانیه طاهرخانی،افروز کریم نژاد،سپیده ذبیحی، فاطمه دانایی،مهتاب مشایخی

استاد: خانم دکتر جوادی

سال تحصیلی94-93

1.کلسیم چند درصد کل مواد معدنی بدن را تشکیل می دهد؟
الف)25% ب)40% ج)50% د)60%
جواب: ج
2.تمام عناصر زیر به صورت یونی جذب می شوند به جز؟
الف)قلع ب)نیکل ج)آهن د) کروم
جواب: ج
3.دریافت زیاد کلسیم زیست دسترسی همه ی عناصر زیر را کم می کند به جز؟
الف)منگنز ب)روی ج)آهن د)مس
جواب: د
4.همه ی عوامل زیر بر زیست دسترسی مواد معدنی موثراند به جز؟
ب)چربی ها ج)اسیداسکوربیک د)فیتات NDO(الف
جواب: الف
5.کدام یک زیست دسترسی کمی ندارد؟
الف)فلوراید ب)آهن ج)کروم د)منگنز
جواب:الف
6.کدامیک در مورد ماده ی معدنی کلسیم غلط است؟
الف)فراوان ترین ماده ی معدنی است
ب)کلسیم دندان ها قابلیت حرکت و برگشت به خون را دارد
ج)کلسیم در تمام قسمت های روده ی کوچیک جذب می شود
د)کلسیم با هر دو مکانیسم جذب فعال و انتقال غیر فعال جذب می شود
جواب:ب
7.کدام یک جذب کلسیم را کم می کند؟
الف) ویتامین D ب)ترشح اسید معده ج)لاکتوز د)فیبر غذایی
جواب: د
8.در کدام شرایط میزان دفع کلسیم زیاد است؟
الف)در زنان یائسه ای که استروژن مصرف می کنند
ب)در افراد بالای 25 سال
ج)دریافت زیاد سدیم
د)دوران رشد سریع اسکلتی
جواب:ج
9.غلظت کلسیم به طور عمده تحت تاثیر کدام هورمون می باشد؟
الف)کلسی تونین ب)پاراتورمون ج)ویتامین D د)استروژن و تستوسترون
جواب:ب
10.دریافت بیش از اندازه ی کلسیم موجب کدامیک نمی شود؟
الف)کلسیفه شدن بافت های نرم
ب)فعالیت بیش از اندازه استئوبلاست
ج)اختلال در جذب کاتیون های دو ظرفیتی
د)یبوست
جواب: ب
11.کدام یک در هموستاز فسفر موثر نیست؟
الف)ویتامین D ب) PTH ج)هورمون های تیروئیدی د)فسفاتونین ها
جواب:ج
12.مسمومیت با فسفر سبب کدامیک می شود؟
الف)هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه
ب)هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه تغذیه ای
ج)تجمع بلورهای هیدروکسی آپاتیت
د)اختلالات عضلانی
جواب:ب
13.کدامیک در مورد جذب منیزیم درست است؟
الف)بیشترین جذب منیزیم در ایلئوم است
ب)جذب منیزیم با دو مکانیسم انتشار ساده و انتقال فعال انجام می شود
ج)مکانیسم تسهیل شده ی قابل اشباع هنگام غلظت کم منیزیم در روده عمل می کند
د)ویتامین D بر جذب منیزیم اثر کمی دارد یا بی اثر است
جواب:ج
14.تعادل منیزیم به کدامیک کمتر بستگی دارد؟
الف)عبور کاتیون ها از غشا ب)تنظیم هورمونی
ج)کلیه ها د)میزان دریافت منیزیم
جواب:ب
15.کدامیک جزء عملکرد منیزیم نمی باشد؟
الف)پایدار کردن ساختمان ATP
ب)کوفاکتور برای آنزیم ها
ج)سنتز اسیدهای چرب و پروتئین
د)دفسفریلاسیون گلوکز در گلیکولیز
جواب:د
16.کدامیک درمورد مواد معدنی زیر(عناصر جزئی)صحیح است؟
الف)گلوکز جزء عناصر جزئی است
ب)به صورت یون آزاد در مایعات بافتی قرار دارند
ج)در نگهداری ساختمان اول پروتئین ها نقش دارند
د)مواد غذایی با منشا حیوانی،منابع بهتری برای عناصر جزئی هستند
جواب:د
17.توصیه به گیاه خواران مطلق چیست؟
الف)فقط مقادیر کافی آهن غیرهم بخورند
ب)حتما از مکمل استفاده کنند
ج)مقادیر کافی آهن غیرهم بخورند و جذب کنند و در غیر این صورت از مکمل استفاده کنند
د)از گیاهان حاوی آهن هم استفاده کنند
جواب:ج
18.کدامیک بر جذب آهن را کم می کند؟
الف)اسید معده ب)هپسیدین ج)کاهش ترانسفرین د)التهاب مزمن
جواب:د
19.کدامیک به تولید هپسیدین ارتباط ندارد؟
الف)مقدار ذخیره ی آهن گلبول های قرمز ب)التهاب
ج)هیپوکسی د)کم خونی
جواب:الف
20.کدامیک جزء عملکرد آهن نمی باشد؟
الف)واکنش های اکسیداسیون-احیا
ب)گلیکولیز
ج)تولید اکسیداتیو ATP در میتوکندری
د)در عملکرد های ایمنی
جواب:ب
21.کدامیک جزء راه های دفع آهن نمی باشد؟
الف)مدفوع ب)ادرار ج)عرق د)ریزش طبیعی مو
جواب:ب
22.بهترین منابع گیاهی آهن کدام اند؟
الف)حبوبات و سبزی ها ب)انواع میوه های خشک
ج)نان های غنی شده د)غلات
جواب:الف
23.قابل دسترس ترین شکل روی کدام است؟
الف)گوشت حیوانات ب)شیرومحصولات لبنی ج)غلات د)سبزیجات
جواب:الف
24.کدامیک از ثرات مسمومیت روی می باشد؟
الف)اختلالات سیستم عضلانی ب)افت دمای بدن
ج)افزایش تولید گلبول های قرمز د)اختلال در جذب مس
جواب:د
25.کدامیک جزء عملکرد فلوئور نمی باشد؟
الف)ایجاد کریستال های آپاتیت ثابت تر در مینای دندان
ب)عامل ضد میکروب در حفره ی دهان
ج)نقش در سلامت غضروف ها
د)مهارکننده ی آنزیمی
جواب:ج
26.مقادیر زیاد اسید اسکوربیک موجب کاهش جذب کدامیک می شود؟
الف)مس ب)آهن ج)فلوئور د)روی
جواب:الف
27.مواد غذایی موجود در کدام گزینه دارای مقادیر کم مس اند؟
الف)صدف،جگر،شکلات ب)میوه،سبزی،شیرگاو
ج)گوشت ماهیچه،حبوبات،میوه های خشک د)مغزها،غلات،حبوبات
جواب:ب
28.کدامیک در متابولیسم ید اهمیت دارد؟
الف)سلنیوم ب)منگنز ج)کروم د)مولیبدنیوم
جواب:الف
29.کدام بیماری ناشی از کمبود سلنیوم است؟
الف)کرتینیسم ب)کیشان ج)کم خونی ماکروسیتیک د)سندرم منکز
جواب:ب
30.مسمومیت با منگنز موجب کدامیک می شود؟
الف)ایجادمشکل دردستگاه تنفسی ب)مسمومیت عصبی
ج)پارکینسون د)اختلال درعملکردعضلانی
جواب:ب
31.ضرورت کدام عنصربرای انسان هنوزمشخص نشده است
الف)مولیبدنیم ب)بور ج)کبالت د)کروم
جواب:ب
32.کدامیک ازاثرات مسمومیت کبالت نمیباشد
الف)پلی سیتمی ب)هیپرپلازی مغزاستخوان
ج)رتیکوسیتوزیس د)اختلال دستگاه عصبی
جواب:د
33.مولیبدنیوم درکدام آنزیم مورد نیاز است
الف)گزانتین اکسیداز ب)پیرووات کربوکسیلاز
ج)آنزیمهای دییناز د)گلوتامین سنتتاز
جواب:الف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *