ارزیابی و حمایت‌های تغذیه‌ای

1.کدامیک جزو تست‌های آزمایشگاهی تغذیه‌ای نیست؟ (ص 304 –ستون 1)
الف.اندازه‌گیری سرم خون
ب.اندازه‌گیری گلبول‌های سفید و قرمز سرم خون
ج.بیوپسی
د.اتوپسی

2.کدام تست آزمایشگاهی تغذیه‌ای کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟(ص304 –ستون1)
الف.اندازه‌گیری پلاسمای خون
ب.اندازه‌گیری گلبول سفید خون
ج.اندازه‌گیری بزاق دهان
د.اندازه‌گیری گلبول قرمز خون
3.کدام جزء دلایل کاهش آلبومین و پروتئین‌های دیگر فاز منفی نیست؟ (ص 305 –ستون 1)
الف.اختلال در ژن‌ها
ب.افزایش متابولیسم
ج.انتقال آنها به مکان‌های خارج رگ
د.افزایش کاتابولیسم

4.در کدام حالت تعادل نیتروژن صفر است؟ (ص 305)
الف.فرد سالم
ب.فرد بیمار
ج.فرد گرسنه
د.حاملگی

5.در کدام حالت تعادل نیتروژن منفی است؟ (ص 305)
الف.فرد سالم
ب.فرد بیمار
ج.حاملگی
د.بهبود بیماری

6.تعادل نیتروژن در کدام حالت مثبت است؟ (ص 305)
الف.فرد سالم
ب.فرد بیمار
ج.فرد گرسنه
د.حاملگی

7.میزان طبیعی آلبومین در سرم چقدر است؟ (ص 305-ستون 2)
الف.3.5-5 گرم در دسی لیتر
ب.3.4-4 گرم در لیتر
ج.5-6.5گرم در دسی لیتر
بد.5-6 گرم در لیتر

8.فیبرونکتین در کدام گزینه دخالت ندارد؟(ص 305)
الف.تفاوت‌های سلولی
ب.بهبود زخم
ج.تولید اپسونین
د.پیری
9.کمبود ویتامین B12 تحت تأثیر کدام عوامل و بیماری‌ها است؟(ص 312)
الف.کرم‌های نواری و پهن
ب.بیماری پانکراتیت مزمن و انسداد مجاری صفراوی
ج.بیماری کرون و سلیاک
د.عدم تحمل گلوکز
10.هموسیستئین در سنتز کدام مورد نقش مهمی ایفا می‌کند؟(ص 314-ستون 1)
الف.متیونین
ب.آرژنین
ج.لسیتین
د.سیستئین
11.کدامیک از عوامل خطرزای منجر به مرگ اهمیت بالاتری دارند؟ (ص318)
الف.سرطان‌ها
ب.بیماری‌های قلبی
ج.بیماری‌های ریوی
د.تصادفات
12.کدامیک از مشخصه‌های پرونده‌های پزشکی نیست؟ (ص318-ستون 2)
الف.کامل بودن
ب.واضح بودن
ج.قانونی یا درست بودن
د.تایپی،خودکار سیاه یا آبی
13.DDR شامل کدام گزینه است؟ (ص340-ستون 2)
الف.تشخیص و ارزیابی
ب.توصیه و مداخله
ج.تضخیص و مداخله
د.غربالگری و ارزیابی
14.PIEشامل کدام گزینه است؟ (ص 340 –ستون 2)
الف.مشکل و تشخیص
ب.مداخله و ارزیابی
ج.تشخیص و مداخله
د.تشخیص و ارزیابی

15.SAP شامل کدام گزینه است؟ (ص340-ستون 2)
الف.تشخیص،ارززیابی و توجه
ب.برنامه ،ارزیابی ،مشکل
ج.غربالگری،ارزیابی،برنامه
د.تشخیص،ارزیابی،برنامه
16.در نسخه‌ی رژیمی کدامیک معین نمی‌شود؟ (ص 341-ستون 1)
الف.نوع تغذیه
ب.مقدار تغذیه
ج.تناب تغذیه
د.ساعت شروع و پایان تغذیه
17.وزن مطلوب برپایه‌ی کدامیک تعیین می‌شود؟(ص 341-ستون2)
الف.سن
ب.جنس
ج.جثه
د.میزان فعالیت
18.فرد با استرس متوسط نیاز به چند درصد انرژی اضافه نسبت به انرژی مصرفی پایه دارد؟ (ص341-ستون2)
الف.20
ب.30
ج.40
د.50
19.کدام استرس متوسط محسوب می‌شود؟ (ص341-ستون2)
الف.عفونت حاد
ب.سرماخوردگی شدید
ج.جراحی
د.سوختگی
20.درعفونت‌های حاد یا سوختگی‌ها، نیاز به انرژی نسبت به حالت پایه چند درصد افزایش دارد؟(ص 341-ستون2)
الف.100
ب.90
ج.60
د.50
21.میزان توصیه شده‌ی روزانه (RDA) برای پروتئین‌ چقدر است؟ (ص 342-ستون1)
الف.0.8 گرم در هر کیلوگرم وزن فرد بالغ
ب.0.9گرم
ج.1گرم
د.1.1گرم

22.در کدام مورد نیاز به پروتئین افزایش پیدا نمی‌کند؟ (ص342-ستون1)
الف.سوختگی
ب.آسیت
ج.بیماری کبدی
د.بیماری کلیوی
23.نیاز آب بدن در حالت استراحت و عدم تعریق چند میلی لیتر در روز است؟ ( ص342-ستون1)
الف.1800-2500
ب.1900-2500
ج.1800-2200
د.1900-2200
24.رژیم نرمال یا عمومی دارای چند کیلوکالری است؟ (ص 342-ستون2)
الف.1600-2500
ب.1600-2200
ج.1800-2200
د.1800-2500
25.رژیم نرمال یا عمومی دارای چند گرم پروتئین است؟(ص342-ستون2)
الف.60-90
ب.60-100
ج.60-80
د.60-70
26.رژیم نرمال یا عمومی دارای چند گرم چربی است؟ (ص342 –ستون2)
الف.60-100
ب.70-100
ج.80-100
د.90-100
27.رژیم نرمال یا عمومی دارای چند گرم کربوهیدرات است؟ (ص 342-ستون2)
الف.180-250
ب.018-300
ج.160-250
د.160-300
28.رژیم نرمال برای چه کسانی تجویز می‌شود؟ (ص 342ستون2)
الف.افراد با مشکلات معدی و روده‌ای
ب.افراد با مشکلات معدی و روده‌ای پس از جراحی
ج.افزاد با مشکلات معدی و کبدی
د.افراد با مشکلات معدی وکبدی پس از جراحی

29.کدامیک در وعده‌ی نهار رژیم غذایی نرم توصیه نمی‌شود؟ (جدول 17-2 ص 343)
الف.سوپ رقیق گوجه‌فرنگی
ب.جوجه کباب
ج.کره مارگارین
د.سیب پوره شده
30.کدامیک در وعده‌ی نهار رژیم غذایی نرم توصیه نمی‌شود؟ (جدول 17-2 –ص 343)
الف.نان سفید
ب.ماکارونی پخته شده و پنیر
ج.اسفناج
د.شیر 2%

31.کدامیک هم در نهار و هم شام در رژیم غذایی نرم توصیه می‌شود؟ (جدول 17-2-ص343)
الف.شیر2%
ب.نان تست
ج.مارچوبه پخته شده
د.بستنی شکلاتی
32.کدامیک در وعده‌های غذایی رژیم غذایی نرم وجود دارد؟ (جدول 17-2-ص 343)
الف.آش
ب.نوشابه گازدار
ج.قهوه
د.گوشت قرمز
33.کدامیک در وعده‌های غذایی رژیم مایع کامل در شام توصیه می‌شود؟ (جدول 17-5-ص 343)
الف.ژله‌ی توت فرنگی
ب.آب پرتقال
ج.کره مارگارین
د.آب آناناس
34.کدام در وعده‌ی نهار رژیم مایع کامل وجود دارد؟ (جدول 17-5-ص343)
الف.آب سیب
ب.آب آناناس
ج.آب پرتقال
د.آب آلبالو
35.کدامیک در هر سه وعده‌ی غذایی رژیم مایع کامل وجود دارد؟ (جدول 17-5-ص343)
الف.نوشابه
ب.شکر
ج.بستنی
د.کره بادام زمینی

36.بیشترین غلظت دارو را در کدام بافت‌ها داریم؟ (ص355-ستون1)
الف.کبد،قلب،کلیه،مغز
ب.کبد،قلب،کلیه،روده
ج.روده،کبد،معده،قلب
د.قلب،مغز،روده،کبد
37.بقایای دارو در کدام بافت‌ها پخش می‌گردد؟ (ص 355-ستون1)
الف.ماهیچه
ب.کبد
ج.کلیه
د.قلب
38.در کدام بافت بقایای پخش شده‌ی داروها را داریم؟ (ص355-ستون1)
الف.پوست
ب.کلیه
ج.مغز
د.کبد
39.بقایای داروها در کدام بافت‌ها پخش می‌گردند؟
الف.پوست و چربی و کلیه
ب.پوست و چربی و ماهیچه
ج.کبدو کلیه و چربی
د.کلیه و کبد و پوست
40.سیستم آنزیمی سیتوکروم p450 ردوکتاز تحت کاهش کدام گزینه ایفای نقش می‌کند؟ (ص355-ستون1)
الف.اسید سیتریک
ب.اسید استیک
ج.اسید آسکوربیک
د.اسید سولفوریک

41.تغییر در اشتها به کدام دلیل رخ می‌دهد؟ (ص 355-ستون2)
الف.تغییر در دریافت غذا
ب.اختلالات معدی –کبدی
ج.تغییر در دفع غذا
د.اختلالات روده‌ای-معدی
42.تییر در دریافت غذا با کدام دلیل نیست؟ (ص 355-ستون2)
الف.استفراغ و تهوع
ب.اختلال در عملکرد دهانی
ج.کاهش حس بویایی
د.اختلال معدی

43.کدام دارو باعث اختلال در حس چشایی می‌شود؟ (ص355-ستون2)
الف.کلیدینیوم سی
ب.آمفوتریسین B
ج.آموکسی سیلین
د.آموکسی کلاو
44.کدام دارو تأثیری روی حس چشایی ندارد؟ (ص355-ستون2)
الف.آمپی سیلین
ب.آموکسی کلاو
ج.فنی توئین
د.آلپرازولام
45.کدام جزو داروهای مهارکننده‌ی منوآمینواکسیداز نیست؟ (ص359-ستون2)
الف.ترانیل سیپرومین
ب.فنلزین
ج.ایزونیازید
د.ایپرونیازید

46.دی پنی سیل آمین جهت درمان کدام بیماری استفاده نمی‌شود؟ (ص361-ستون1)
الف.مسمومیت فلزی بیماری ویلسون
ب.وحود سیستئین در ادرار
ج.روماتیسم مفصلی
د.آرتروز مفصلی
47.کدام از عوارض آزیدوتیمیدین در درمان ایدز نمی‌باشد؟(ص 363-ستون1)
الف.تهوع
ب.اسهال
ج.استفراغ
د.آنمی مگالوبلاستیک
48.تأثیر قرص استروژن و پروژستون روی زن حامله چگونه است؟ (ص363 –ستون2)
الف.در مدت کوتاه حجم شیر را کم می‌کند
ب.در مدت طولانی حجم شیر را تغییر می‌دهد
ج.در مدت کوتاه ویتامین‌های شیر را کم می‌کند
د.در مدت طوانی ویتامین‌های شیر را زیاد می‌کند
49.کدام دارو روی شیردهی تأثیر ندارد؟ (ص363-ستون2)
الف.کلرآمفنیکل
ب.ایندومکاسین
ج.دیازپام
د.آموکسی سیلین

50.جهت تعیین اسمولالیته‌ی مخلوط دارو و فرمولا از کدام فرمول استفاده می‌شود؟
الف.DSM= (od(vd)+of(vf))/(vd-vf)
ب.OSM= (od(vd)-of(vf))/(vd-vf)
ج. OSM= (od(vd)-of(vf))/(vd+vf)
د.OSM= (od(vd)+of(vf))/(vd+vf)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *