مسمومیت غذایی

1.بارزترین نشانه بالینی مشترک در بین تمام بیماری ها با منشا مواد غذایی چیست؟(الف)
الف.اسهال
ب.یبوست
ج.تهوع
د.علائم معدی و روده ای

2.عفونت ناشی از اشریشیا کلی آنتوپاتوژنیک چه تغییراتی در روده ایجاد نمی کند؟(د)
الف.افزایش مایعات
ب.کاهش ظرفیت جذب
ج.اسهال آبکی شدید
د.عدم ترشح آب و الکترولیت به داخل روده

3.در چه مورد تهاجم عامل بیماری زا به دیواره دستگاه گوارش محدود شده است؟(ج)
الف.تب در بروسلوزیس
ب.لیستریوزیس
ج.سالمونلای غیرتیفوئیدی
د.تیفوئید

4.در مورد مسمومیت غذایی کدام مورد غلط است؟(د)
الف.در مسمومیت غذایی انتقال فرد به فرد وجود ندارد.
ب.میکروارگانیسم ها جهت رشد در بدن به زمان نیاز ندارند.
ج.دوره کمون3تا4 روز است.
د.به محض ورود سم به بدن میکروارگانیسم رشد می کند.

5.کدام گزینه در مورد دوز عفونی مسمومیت های غذایی درست است؟(د)
الف.ایجاد بیماری به مقدار ورودی یاخته بستگی ندارد.
ب.در بیماری های مختلف و افراد مختلف دوز عفونی یکسان است.
ج.سن فرد بر حساسیت فرد تاثیر ندارد.
د.غذا می تواند تا میزان 70%باعث انتقال آلودگی شود.

6.مهمترین عامل بیماری زا در مسمومیت های غذایی چیست؟(الف)
الف.باکتری
ب.ویروس
ج.انگل
د.کرم

7.انگل ها در کدام دسته از از میکروارگانیسم ها دسته بندی می شود؟(الف)
الف.باکتری و ویروس
ب.ویروس و کرم
ج.باکتری وکرم
د.کرم ها

8.کدام یک از علائم بیماری با منشا مواد غذایی نیست؟(د)
الف. استفراغ
ب. شکم درد
ج.تهوع
د. یبوست

9.میکروارگانیسم مایکوباکتریوم بویس در کدام وجود دارد؟(ب)
الف.گوشت گوسفند مبتلا به سیاه زخم
ب.شیر گاو
ج.قارچ سمی
د. هیچکدام

10. کدام یک از عوامل اصلی فساد مواد غذایی محسوب نمی شود؟(الف)
الف. آنزیم های شیمیایی
ب.میکروارگانیسم ها
ج.حشرات و جوندگان
د.رطوبت

11. کدام یک از پروتوزوآها از طریق آلودگی مدفوعی آب یا غذا ایجاد شده و باعث اسهال می شود؟(ج)
الف.آفلاوتوکسین
ب.سارکوسیستیس هومینیس
ج.ژیاردیالامبلیا
د.توکسوپلاسماگوندی

12. کدام ویروس از طریق آب و غذا باعث انتقال بیماری نمی شود؟(ب)
الف.ویروس هپاتیت ای
ب.ویروس فلج اطفال
ج.ویروسها با ساختمان گرد
د.روتا ویروس

13.انتقال کدام یک از بیماری های زیر از طریق تماس فرد با محتویات شکمی افراد بیمار صورت می گیرد؟(ب)
الف.هپاتیت سی
ب.هپاتیت آ
ج.هپاتیت ای
د. هپاتیت بی

14. کدام دسته از محصولات غذایی در معرض آلودگی به مایکوتوکسین ها می باشد؟(ج)
الف.مواد غذایی مناطق گرم و خشک
ب. مواد غذایی نواحی مرطوب
ج.مواد غذایی نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری
د.مواد غذایی نواحی استوایی

15. سم طبیعی اسید اگزالیک اسید در کدام یک وجود دارد؟(ج)
الف.سیب زمینی شیرین
ب.حبوبات
ج.ریواس
د.سبوس

16.لوبیا قرمز حاوی کدام یک از عوامل ضد مغذی یا سموم طبیعی است؟(د)
الف.آماتوکسین
ب.سیانید
ج.سولانین
د.هماگلوتینین

17.کدام یک از گزینه های زیر باعث ایجاد سموم فلج کننده مترشحه از صدفهای خوراکی می شود؟(الف)
الف.دینوفلاژیت
ب.کرم گرد
ج.کلستریدیوم بوتولینوم
د.ژیاردیالامبلیا

18.کدام یک از مواد سمی زیر بافتهای تشکیل دهنده خون و دستگاه عصبی و دفع ادرار را مورد تهاجم قرار می دهد؟(الف)
الف.سرب
ب.جیوه
ج.حشره کش ها
د. کادمیوم

19.در بدن ماهی هایی که در رودخانه حاوی پساب های صنعتی هستند چه عنصری یافت می شود؟(د)
الف.مس
ب. سرب
ج. کادمیوم
د.جیوه

20. کدام یک از علل عمده ی آلودگی مواد غذایی با سموم حشره کش ها نیست؟(ب)
الف. آلوده شدن مواد غذایی در طی مدت نگهداری و یا حمل و نقل
ب. مصرف دوز های حاوی مواد حشره کش
ج. استفاده نادرست سموم در کشاورزی
د.اشتباهاتی که در مراحل تهیه مواد غذایی رخ می دهد.

21.کدام یک از بیماریهای زیر نمود مصرف مواد غذایی نا سالم می باشد؟(ب)
الف. استفراغ
ب.اسهال
ج.تهوع
د.همه موارد

22.ناامنی مواد غذایی به چه معنا است؟(الف)
الف.ناتوانی در بدست آوردن غذا یا مصرف غذای ناکافی
ب.ناتوانی در مصرف غذای سالم
ج.مواد غذایی آلوده
د. مواد غذایی که باعث چندین مورد مسمومیت شده اند

23.کدام یک از موارد زیر بر امنیت غذایی جامعه تاثیر گذار نمی باشد؟(ج)
الف.فرهنگ و سواد تغذیه ای
ب. در آمد خانوار
ج.اقلیم کشور
د.نبود بیماری

24.امنیت غذایی به چه معنا است؟(ج)
الف. کسب اطمینان از سالم بودن و عدم وجود آلودگی در موادغذایی
ب.پایدار بودن توان خانواده در تهیه مواد غذایی
ج.دسترسی همه ی مردم در تمام اوقات به غذای کافی
د.کسب مواد غذایی از منابع مطمئن

25.امنیت تغذیه ای حکم……… را در خانوار داشته در حالی که امنیت غذایی حکم …. را دارد.(ب)
الف.وسیله/هدف
ب.هدف/وسیله
ج.داده/پیامد
د.جامع تری/زیرمجموعه

26.((افزایش زندگی صنعتی و شهری))چگونه باعث ابتلا به بیماری هایی با منشا مواد غذایی می شود؟(د)
الف.مصرف کمتر مواد غذایی خانگی
ب.مصرف بیشتر مواد غذایی صنعتی و فست فود
ج.آلودگی موادغذایی با سرب و سایر آلاینده ها
د.طولانی و پیچیده تر شدن زنجیره غذایی و افزایش فرصت آلودگی

27.کدام یک از موارد زیر از علل افزایش موارد ابتلا به بیماری ها با منشا مواد غذایی نمی باشد؟(الف)
الف.آلودگی آب دریا و رودخانه
ب.افزایش ثروت بعضی کشورها
ج.تغییر روش زندگی
د.افزایش جمعیت

28.((تغییر روش زندگی))چگونه باعث ابتلا به بیماری هایی با منشا مواد غذایی می شود؟(د)
الف.عدم مصرف غذا در وعده های مناسب
ب.مصرف غذاهای منجمد برای صرفه جویی در وقت
ج.نامرغوب بودن مواد غذایی به دلیل تفاوت طبقاتی
د.تهیه غذای خانوار در خارج منزل توسط افرد بی صلاحیت

29.برای نگه داری غذا در یخچال درجه حرارت چه مقدار باید باشد؟(ج)
الف.0تا4-
ب.4-تا8-
ج.0تا4
د.4تا4-

30.کدام یک از موارد زیر از ویژگی های ماهی تازه نمی باشد؟(الف)
الف.عدم وجود فلس
ب.چشم های برجسته
ج.آبشش های قرمز
د.فلس های درخشنده

31.کدام یک از شامل موارد مهم تقلب در شیر می باشد؟(ج)
الف.افزودن کرومات سدیم
ب.افزودن ماست و خامه
ج.مخلوط کردن شیر حیوانات مختلف
د.هیچکدام

32.باکتری سالمونلا در چه درجه حرارتی از بین می رود؟(ج)
الف.100
ب.170
ج.70
د.60

33.باکتری سالمونلا در چه غلظتی از نمک از بین می رود؟(ب)
الف.بیش از15%
ب.بیش از9%
ج.بیش از20%
د.بیش از5%

34.باکتری اشریشیا کلی باعث اختلال در چه اندامی می شود؟(د)
الف.معده
ب.روده
ج.کلیه
د.الف و ب

35.دوره کمون کلستریدیوم بوتولینوم چه مقدار است؟(ب)
الف.2روز
ب.12تا36ساعت
ج.12تا24ساعت
د.8تا12ساعت

36.آلودگی های حشره کش های ارگانوفسفره بیشتر در کدام ماده غذایی مشاهده نمی شود؟(ج)
الف.شیر
ب.تخم مرغ
ج.حبوبات
د.ماهی

37.کدام ماده از تشکیل نیتروزآمین ممانعت می کند؟(ب)
الف.اسید استیک
ب. اسید آسکوربیک
ج. اسید سولفوریک
د.اسید نیکوتنیک

38.کدام باکتری با تولید سم درغذا ایجاد مسمومیت غذایی نمی کند؟(ج)
الف. اشرشیاکلای
ب.بوتولیسم
ج.استرپتوکوکوس
د.استافیلوکوکوس

39.کمبود یا فقدان کدام آنزیم منجر به فاویسم می شود؟(ج)
الف. گلوکز 6 فسفات کربوکسیلاز
ب. لاکتاز
ج.گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز
د. گلوکز 6 فسفات اکسیداز

40.تبدیل اسید آمینه …… به ……. در انجمتد غیر سریع ماهی و در سرمای اندک در ظهور نشانی های حساسیت نقش مستقیم دارد.(الف)
الف. هیستیدین/هیستامین
ب.هیستامین/هیستیدین
ج.تریپتوفان/تیروزین
د.تیروزین/تریپتوفان

41.کدام یک نوعی از آنتروتکسین ترشح شده از اشرشیاکلی است؟(ج)
الف. با وزن مولکولی بالا و مقاوم به حرارت
ب. با وزن مولکولی پایین و حساس به حرارت بالای 50 درجه
ج.با وزن ملکولی پایین و مقاوم به حرارت
د. با وزن مولکولی بالا و مقاوم به حرارت بالای 60 درجه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *