چربی

1. اگر فردی در یک روز 80 گرم چربی مصرف کند، حدوداً چه درصدی از انرژی روزانه‌ی خود را به دست آورده؟ (با فرض نیاز به 2400 کیلوکالری در روز)
الف)25% ب) 30% ج) 35% د)40%

‌2. کدام دسته مواد در تمام سلول ها یافت می‌شوند و نقش محافظتی و پوششی دارند؟
الف) پروتئین ها ب) کربوهیدرات ها ج) اسید های نوکلئیک د) لیپید ها

3. بوتیریک اسید و اسید پالمیتیک به ترتیب از راست به چپ جزء کدام دسته از اسید های چرب می‌باشند؟
الف) SCT و LCT ب) MCT و VLCT ج) SCT و VLCT د) MCT و LCT

4. مقدار کدام دسته از از لیپید ها در بدن متغیر است؟
الف) ذخیره‌ای ب) ساختمانی ج) ایمنی د) الف و ب

5. استئاریک اسید در کدام یک از مواد غذایی زیر یافت نمی‌شود؟
الف) جوجه ب) خامه ج) ذرت د)روغن پالم

6. مصرف کدام ماده زیر می‌تواند باعث مسمومیت با جیوه شود؟
الف) مکمل امگا 3 ب) نشاسته ج) تخم مرغ د) پفک

7. مصرف بیش از حد ماهی های آب سرد باعث کدام آسیب زیر می‌گردد؟
الف)سرطان ب)آسیب اکسیداتیو سلول ها ج) دیابت د) بیماری های قلبی عروقی

8. چربی موجود در غذای روزانه نیاز کدام دسته از افراد زیر را برطرف نمی کند؟
الف) زنان ب) مردان ج) سالمندان د) کودکان

9. کدام یک از موارد زیر باعث تردی نان می‌شود؟
الف) اکسید شدن کربوهیدرات ها ب) بلند شدن رشته های گلوتن
ج) کوتاه شدن رشته های گلوتن د) نگه داشتن نان در کیسه

10. چربی موجود در مواد غذای کدام مورد را انجام نمی‌دهد؟
الف) جذب ویتامین های محلول در چربی ب) افزایش ترشحات معدوی
ج) تحریک ترشحات صفراوی د) تحریک ترشحات پانکراس

11. کدام جاندار زیر توان تولید اسید چرب -6ω را دارد؟
الف) انسان ب) گاو ج) ماهی د) فیتوپلانکتون

12. کدام یک از اعمال ایکوزانوئید ها نیست؟
الف) تغییر نفوذپذیری عروق خونی ب) انعقاد خون ج) فرآیند التهابی د) تغییر فعالیت لنفوسیت ها

13. کدام یک از اسید چرب های زیر در کره یافت نمی‌شود؟
الف) آراشیدیک ب) کاپرولئیک ج) میریستیک د) واکسنیک

14) فراوان‌ترین اسید چرب غیر اشباع موجود در غشای سلولی انسان کدام است؟
الف) استئاریک اسید ب) گادولئیک اسید ج) اولئیک اسید د) آراشیدونیک اسید

15. کدام روغن زیر برای طبخ مناسب نیست؟
الف) آفتابگردان ب) کانولا ج) زیتون د) ذرت
16. کدام دسته ویتامین های زیر محلول در چربی هستند؟
الف) K,A,B,C ب) D,E,A,K ج) A,B,C,D د) K,A,B,D

17. رتینول پالمیتات از نظر ترکیب جزء کدام گروه از چربی هاست؟
الف) چربی های خنثی ب) استر های استرولی ج) استر های غیر استرولی د) مرکب

18. مهم ترین فسفولیپید کدام است؟
الف) لیپوزیتول-فسفاتیدیل ب) لسیتین (فسفاتیدیل کولین) ج) رتینول پالمیتات د)پروستاگلاندین

19. کدام یک از موارد زیر جزء استرول ها طبقه بندی نمی‌شود؟
الف) آندروژن ب) استروژن ج)کلسترول د) لیکوترین

20. کدام یک از گزینه های زیر از عوارض جانبی داروی «ونوستات» نیست؟
الف) ایجاد اسفنگولیپیدوز ب) افزایش دفع مواد چرب خون از بدن ج) اسهال شدید د) به هم زدن آنزیم های کبدی

21. کدام یک از گزینه های زیر درباره‌ی لیمونن درست نیست؟
الف) درمان نفخ ب) مؤثر در درمان میگرن
ج) تشدید شدن میگرن از عطر لیمونن د) تنظیم فشار خون

22. کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟
الف) اسید های چرب غیر اشباع در پیشگیری از تومور های سرطانی نقش دارند. ب) لیکوپن عامل ضد سرطان موجود در گوجه فرنگی است.
ج) روغن سویا دارای اسید چرب غیر اشباع امگا-3 است.
د) لیمونن در تشدید میگرن نقش دارد.

23. کدام مورد درباره‌ی کلسترول غلط است؟
الف) در تمام سلول های بدن قرار دارد. ب) پایه‌ی هورمون های جنسی است.
ج) در تمام روغن های گیاهی وجود دارد. د) سنتز آن در بدن به سیکل زمانی وابسته است.

24. کدام گزینه نادرست است؟
الف) بدن می‌تواند کل نیاز کلسترول خود را تولید کند.
ب) کبد منبع ذخیره‌ی کلسترول است.
ج) مغز های گیاهی حاوی کلسترول هستند.
د) فرآورده های گیاهی و دریایی باعث افزایش LDL می‌شوند.

25. سربروزید ها عضو کذام گروه هستند؟
الف) ایزوپرنوئید ها ب) استروئید ها ج) گلیکولیپید ها د) فسفولیپید ها

26. دریافت زیاد اسید های چرب ترانس شانس وقوع کدام بیماری را افزایش نمی‌دهد؟
الف) بیماری کرونری قلب ب) سرطان ج) دیابت نوع 1 د) آلرژی

27. جایگزین های چربی از کدام مشتق نمی‌شوند؟
الف) میگو ب) صمغ ج) نشاسته د) مالتودکسترین ها

28. روغن کلزا حاوی کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) امگا 3 ب) امگا 9 ج) امگا 6 د) گزینه‌ی الف و ج

29. در متابولیسم چربی ها کدام یک از گزینه های زیر حاصل نمی‌شود؟
الف) آب ب) کربن ج) ATP د) نیترات

30. کدام یک از گزینه های زیر غلط است؟
الف) در مارگارین ویتامین A وجود دارد.
ب) ویتامین K در جوانه‌ی گندم موجود است.
ج) شیر خام حاوی اسید های چرب ترانس است.
د) کلسترول در تمام سلول های بدن وجود دارد.

31. کدام یک از گزینه های زیر کلسترول ندارد؟
الف) ماست ب) کباب کوبیده ج) سبزی پلو با سفیده‌ی تخم مرغ د) سبزی پلو با زرده‌ی تخم مرغ

32. کدام یک از گزینه های زیر کلسترول خوب را افزایش نمی‌دهد؟
الف) پسته ب) ماهی قزل‌آلا ج) تخم مرغ د) بادام زمینی

33. کدام یک از موارد زیر جزء فرآورده های جانبی تولید مارگارین است؟
الف) اسید لینولئیک ب) دکسترین ج) سالاتریم صنعتی د) نوعی MCT تجاری

34. کدام یک از موارد زیر، دارای فرمول (C20:4,ω-4) است؟
الف) ALA ب) آراشیدونیک اسید ج) پالمیتوئیک اسید د) اولئیک اسید

35. کدام یک از بیماری های زیر نوعی اسفنگولیپیدوز است؟
الف) تای-ساکس ب) سندرم مارفان ج) MS د) سرطان پروستات

36. کدام یک جزء خصوصیات عملکردی گروه های جایگزین چربی با منشأ پروتئین نمی تواند باشد؟
الف) ژله سازی ب) ترد سازی ج) ایجاد بافت در دهان د) همه‌ی موارد

37. از کدام یک می توان به عنوان منبعی برای امگا 6 استفاده گردد؟
الف) روغن های گلرنگ ب) روغن آفتابگردان ج) روغن سویا د) همه‌ی موارد

38. لیکوپن عامل رنگ ….. بوده و به عنوان پیش ساز ویتامین ….. می باشد.
الف) نارنجی – A ب) قرمز – D ج) قرمز – A د) نارنجی – D

39. کدام یک در مورد کلسترول صحیح نیست؟
الف) بدن قادر به کنترل کلسترول زیاد شده در بدن از طریق غذا نیست.
ب) بدن خود قادر به تولید کلسترول مورد نیازش است.
ج) HDL، کلسترول را از سیستم گردش خون خارج می کند.
د) LDL باعث کاهش رسوب کلسترول در دیواره‌ی رگ ها می شود.

40. فردی چند روز به مدت طولانی در معرض مستقیم نور خورشید قرار می گیرد. در ادرار وی کدام ویتامین بیشتر دیده خواهد شد؟
الف) A ب) D ج) B د) K

کلید:

1. ب 9. ج 17. ج 25. ج 33. د
2. د 10. ب 18. ب 26. الف 34. ب
3. الف 11. د 19. د 27. الف 35. الف
4. الف 12. د 20.الف 28. د 36. ج
5. ج 13. الف 21. د 29. د 37. د
6. الف 14.د 22. د 30. ب 38. ج
7. ب 15.ج 23. ج 31. ج 39. د
8. د 16. ب 24. د 32. ج 40. ج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *