پساتبعید در رادیو مهاجر بریتانیا

دی ۰۳, ۱۳۹۰ بدون دیدگاه

علی عبدالرضایی و ابول فروشان شاعرند. با زبا‌ن‌های خود و دیگری درگیرند. در تبعید، با شعر، با ادبیات زنده‌اند. در دبستان لندن خودشان را گاهی به این زبان و گاهی به هر زبان می‌نویسند. از تبعید آن طرف‌تر رفته‌اند. خودشان شعرشان را، شعرشان خودِ شعرشان را نماینده‌گی می‌کند. سالیان دراز است که لندن را صحنه‌ی جست و خیزِ شعر کرده‌اند. از پسِ تبعید برآمده‌اند تا پسا-تبعید را زنده کنند. شعر و آتش زیر خاکستر نمی‌ماند. رادیو مهاجر بریتانیا با این دو شاعر به گوش نشسته و صداهای این زبان و آن زبان‌شان را، صدای از تبعید گذشته‌شان را به گوش ما می‌رساند.

با پساتبعید سر و سری داشتیم که داریم. این صدای خودِ شعر است که حالا در پسِ تبعید چنان می‌تپد ک به تپش وا می‌دارد.

حالا بعد ازین مقدمه، سری به رادیو مهاجر بریتانیا بزنید و ناگهان سر از پساتبعید دربیاورید.

رادیو مهاجر بریتانیا

زبانِ دیگر, شعر, شنیداری
بدون دیدگاه برای “پساتبعید در رادیو مهاجر بریتانیا”

ارسال پاسخ