مسمومیت غذایی

1.بارزترین نشانه بالینی مشترک در بین تمام بیماری ها با منشا مواد غذایی چیست؟(الف)
الف.اسهال
ب.یبوست
ج.تهوع
د.علائم معدی و روده ای

2.عفونت ناشی از اشریشیا کلی آنتوپاتوژنیک چه تغییراتی در روده ایجاد نمی کند؟(د)
الف.افزایش مایعات
ب.کاهش ظرفیت جذب
ج.اسهال آبکی شدید
د.عدم ترشح آب و الکترولیت به داخل روده

3.در چه مورد تهاجم عامل بیماری زا به دیواره دستگاه گوارش محدود شده است؟(ج)
الف.تب در بروسلوزیس
ب.لیستریوزیس
ج.سالمونلای غیرتیفوئیدی
د.تیفوئید

4.در مورد مسمومیت غذایی کدام مورد غلط است؟(د)
الف.در مسمومیت غذایی انتقال فرد به فرد وجود ندارد.
ب.میکروارگانیسم ها جهت رشد در بدن به زمان نیاز ندارند.
ج.دوره کمون3تا4 روز است.
د.به محض ورود سم به بدن میکروارگانیسم رشد می کند.

5.کدام گزینه در مورد دوز عفونی مسمومیت های غذایی درست است؟(د)
الف.ایجاد بیماری به مقدار ورودی یاخته بستگی ندارد.
ب.در بیماری های مختلف و افراد مختلف دوز عفونی یکسان است.
ج.سن فرد بر حساسیت فرد تاثیر ندارد.
د.غذا می تواند تا میزان 70%باعث انتقال آلودگی شود.

6.مهمترین عامل بیماری زا در مسمومیت های غذایی چیست؟(الف)
الف.باکتری
ب.ویروس
ج.انگل
د.کرم

7.انگل ها در کدام دسته از از میکروارگانیسم ها دسته بندی می شود؟(الف)
الف.باکتری و ویروس
ب.ویروس و کرم
ج.باکتری وکرم
د.کرم ها

8.کدام یک از علائم بیماری با منشا مواد غذایی نیست؟(د)
الف. استفراغ
ب. شکم درد
ج.تهوع
د. یبوست

9.میکروارگانیسم مایکوباکتریوم بویس در کدام وجود دارد؟(ب)
الف.گوشت گوسفند مبتلا به سیاه زخم
ب.شیر گاو
ج.قارچ سمی
د. هیچکدام

10. کدام یک از عوامل اصلی فساد مواد غذایی محسوب نمی شود؟(الف)
الف. آنزیم های شیمیایی
ب.میکروارگانیسم ها
ج.حشرات و جوندگان
د.رطوبت

11. کدام یک از پروتوزوآها از طریق آلودگی مدفوعی آب یا غذا ایجاد شده و باعث اسهال می شود؟(ج)
الف.آفلاوتوکسین
ب.سارکوسیستیس هومینیس
ج.ژیاردیالامبلیا
د.توکسوپلاسماگوندی

12. کدام ویروس از طریق آب و غذا باعث انتقال بیماری نمی شود؟(ب)
الف.ویروس هپاتیت ای
ب.ویروس فلج اطفال
ج.ویروسها با ساختمان گرد
د.روتا ویروس

13.انتقال کدام یک از بیماری های زیر از طریق تماس فرد با محتویات شکمی افراد بیمار صورت می گیرد؟(ب)
الف.هپاتیت سی
ب.هپاتیت آ
ج.هپاتیت ای
د. هپاتیت بی

14. کدام دسته از محصولات غذایی در معرض آلودگی به مایکوتوکسین ها می باشد؟(ج)
الف.مواد غذایی مناطق گرم و خشک
ب. مواد غذایی نواحی مرطوب
ج.مواد غذایی نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری
د.مواد غذایی نواحی استوایی

15. سم طبیعی اسید اگزالیک اسید در کدام یک وجود دارد؟(ج)
الف.سیب زمینی شیرین
ب.حبوبات
ج.ریواس
د.سبوس

16.لوبیا قرمز حاوی کدام یک از عوامل ضد مغذی یا سموم طبیعی است؟(د)
الف.آماتوکسین
ب.سیانید
ج.سولانین
د.هماگلوتینین

17.کدام یک از گزینه های زیر باعث ایجاد سموم فلج کننده مترشحه از صدفهای خوراکی می شود؟(الف)
الف.دینوفلاژیت
ب.کرم گرد
ج.کلستریدیوم بوتولینوم
د.ژیاردیالامبلیا

18.کدام یک از مواد سمی زیر بافتهای تشکیل دهنده خون و دستگاه عصبی و دفع ادرار را مورد تهاجم قرار می دهد؟(الف)
الف.سرب
ب.جیوه
ج.حشره کش ها
د. کادمیوم

19.در بدن ماهی هایی که در رودخانه حاوی پساب های صنعتی هستند چه عنصری یافت می شود؟(د)
الف.مس
ب. سرب
ج. کادمیوم
د.جیوه

20. کدام یک از علل عمده ی آلودگی مواد غذایی با سموم حشره کش ها نیست؟(ب)
الف. آلوده شدن مواد غذایی در طی مدت نگهداری و یا حمل و نقل
ب. مصرف دوز های حاوی مواد حشره کش
ج. استفاده نادرست سموم در کشاورزی
د.اشتباهاتی که در مراحل تهیه مواد غذایی رخ می دهد.

21.کدام یک از بیماریهای زیر نمود مصرف مواد غذایی نا سالم می باشد؟(ب)
الف. استفراغ
ب.اسهال
ج.تهوع
د.همه موارد

22.ناامنی مواد غذایی به چه معنا است؟(الف)
الف.ناتوانی در بدست آوردن غذا یا مصرف غذای ناکافی
ب.ناتوانی در مصرف غذای سالم
ج.مواد غذایی آلوده
د. مواد غذایی که باعث چندین مورد مسمومیت شده اند

23.کدام یک از موارد زیر بر امنیت غذایی جامعه تاثیر گذار نمی باشد؟(ج)
الف.فرهنگ و سواد تغذیه ای
ب. در آمد خانوار
ج.اقلیم کشور
د.نبود بیماری

24.امنیت غذایی به چه معنا است؟(ج)
الف. کسب اطمینان از سالم بودن و عدم وجود آلودگی در موادغذایی
ب.پایدار بودن توان خانواده در تهیه مواد غذایی
ج.دسترسی همه ی مردم در تمام اوقات به غذای کافی
د.کسب مواد غذایی از منابع مطمئن

25.امنیت تغذیه ای حکم……… را در خانوار داشته در حالی که امنیت غذایی حکم …. را دارد.(ب)
الف.وسیله/هدف
ب.هدف/وسیله
ج.داده/پیامد
د.جامع تری/زیرمجموعه

26.((افزایش زندگی صنعتی و شهری))چگونه باعث ابتلا به بیماری هایی با منشا مواد غذایی می شود؟(د)
الف.مصرف کمتر مواد غذایی خانگی
ب.مصرف بیشتر مواد غذایی صنعتی و فست فود
ج.آلودگی موادغذایی با سرب و سایر آلاینده ها
د.طولانی و پیچیده تر شدن زنجیره غذایی و افزایش فرصت آلودگی

27.کدام یک از موارد زیر از علل افزایش موارد ابتلا به بیماری ها با منشا مواد غذایی نمی باشد؟(الف)
الف.آلودگی آب دریا و رودخانه
ب.افزایش ثروت بعضی کشورها
ج.تغییر روش زندگی
د.افزایش جمعیت

28.((تغییر روش زندگی))چگونه باعث ابتلا به بیماری هایی با منشا مواد غذایی می شود؟(د)
الف.عدم مصرف غذا در وعده های مناسب
ب.مصرف غذاهای منجمد برای صرفه جویی در وقت
ج.نامرغوب بودن مواد غذایی به دلیل تفاوت طبقاتی
د.تهیه غذای خانوار در خارج منزل توسط افرد بی صلاحیت

29.برای نگه داری غذا در یخچال درجه حرارت چه مقدار باید باشد؟(ج)
الف.0تا4-
ب.4-تا8-
ج.0تا4
د.4تا4-

30.کدام یک از موارد زیر از ویژگی های ماهی تازه نمی باشد؟(الف)
الف.عدم وجود فلس
ب.چشم های برجسته
ج.آبشش های قرمز
د.فلس های درخشنده

31.کدام یک از شامل موارد مهم تقلب در شیر می باشد؟(ج)
الف.افزودن کرومات سدیم
ب.افزودن ماست و خامه
ج.مخلوط کردن شیر حیوانات مختلف
د.هیچکدام

32.باکتری سالمونلا در چه درجه حرارتی از بین می رود؟(ج)
الف.100
ب.170
ج.70
د.60

33.باکتری سالمونلا در چه غلظتی از نمک از بین می رود؟(ب)
الف.بیش از15%
ب.بیش از9%
ج.بیش از20%
د.بیش از5%

34.باکتری اشریشیا کلی باعث اختلال در چه اندامی می شود؟(د)
الف.معده
ب.روده
ج.کلیه
د.الف و ب

35.دوره کمون کلستریدیوم بوتولینوم چه مقدار است؟(ب)
الف.2روز
ب.12تا36ساعت
ج.12تا24ساعت
د.8تا12ساعت

36.آلودگی های حشره کش های ارگانوفسفره بیشتر در کدام ماده غذایی مشاهده نمی شود؟(ج)
الف.شیر
ب.تخم مرغ
ج.حبوبات
د.ماهی

37.کدام ماده از تشکیل نیتروزآمین ممانعت می کند؟(ب)
الف.اسید استیک
ب. اسید آسکوربیک
ج. اسید سولفوریک
د.اسید نیکوتنیک

38.کدام باکتری با تولید سم درغذا ایجاد مسمومیت غذایی نمی کند؟(ج)
الف. اشرشیاکلای
ب.بوتولیسم
ج.استرپتوکوکوس
د.استافیلوکوکوس

39.کمبود یا فقدان کدام آنزیم منجر به فاویسم می شود؟(ج)
الف. گلوکز 6 فسفات کربوکسیلاز
ب. لاکتاز
ج.گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز
د. گلوکز 6 فسفات اکسیداز

40.تبدیل اسید آمینه …… به ……. در انجمتد غیر سریع ماهی و در سرمای اندک در ظهور نشانی های حساسیت نقش مستقیم دارد.(الف)
الف. هیستیدین/هیستامین
ب.هیستامین/هیستیدین
ج.تریپتوفان/تیروزین
د.تیروزین/تریپتوفان

41.کدام یک نوعی از آنتروتکسین ترشح شده از اشرشیاکلی است؟(ج)
الف. با وزن مولکولی بالا و مقاوم به حرارت
ب. با وزن مولکولی پایین و حساس به حرارت بالای 50 درجه
ج.با وزن ملکولی پایین و مقاوم به حرارت
د. با وزن مولکولی بالا و مقاوم به حرارت بالای 60 درجه

انرژی

کدامیک جز مصارف کل انرژی یک فرد نمیباشد ؟
متابولیک پایه اثر گرمازایی غذایی گرمازایی فعالیت همه موارد

کدام عبارت نادرست است ؟
وزن بدن نماگر معتبری برای کفایت دریافت درشت مغذی ها و ریز مغذی ها میباشد .
BEE ، مقدار انرژی مصرف شده در طی 24 ساعت که فرد درحالت استراحت فیزیکی و ذهنی قرار میگیرد .
انرژی مصرفی به صورت میزان متابولیکی استراحت RMR بیان میشود اگر یکی از شرایط BMR فراهم نشود .
از REE برای حفظ عملکرد طبیعی بدن استفاده میشود .

کدام عامل کاهنده میزان متابولیسم در زنان است ؟
نسبت بیشتر چربی به توده عضلانی رشد رحم افزایش کار قلب هایپرتیروئیدیسم

FFM را با کدامیک از روش های زیر نمیتوان ارزیابی کرد ؟
وزن کردن زیر آب سنجش جذب اشعه ایکس دوگانه حجم سنجی جابه جایی هوا اثر ویژه غذا

بیشترین مقدار REE در کدام دوران است ؟
سال های اول و دوم زندگی میانسالی بارداری بلوغ

کدام یک سبب افزایش میزان REE نمیشود ؟
مصرف کافئین نیکوتین الکل گرسنگی عصبی

کدام عامل باعث افزایش اکسیداسیون چربی ها نمیشود ؟
غذاهای ادویه دار کافئین کاسپایسین لبنیات

کدام مورد درباره کالری متری مستقیم نادرست است ؟
نشان دهنده مقدار حرارت تولید شده توسط فرد است مقدار انرژی مصرفی را به شکل گرما اندازه گیری میکند روشی هزینه بر است اطلاعاتی در مورد سوخت اکسیدشده نشان نمیدهد .

گرمازایی فعالیت به کدامیک از عوامل زیر بستگی ندارد ؟
اندازه بدن عادت تحرک فرد توده ماهیچه ای جویدن آدامس

اندازه گیری انرژی مصرفی در فعالیت ورزشی به کدام بستگی ندارد ؟
آب نشاندار نمایشگرهای تک محور ضریب تنفسی پرسش نامه فعالیت بدنی

کدامیک درباره روش آب نشاندار نادرست است؟
روشی ساده برآورد کل انرژی مصرفی روزانه فرد هزینه کم قابل استفاده برای افراد ناتوان

چه عواملی سبب تغییر در میزان دریافت انرژی فرد نمیشود ؟
سن جنس ترکیب بدن اقلیم

کدامیک از موارد زیر دارای بیشترین مقدار انرژی قابل استفاده بیولژیکی دارد؟
پروتئین چربی کربوهیدرات الکل

درمورد تغییرات میزان متابولیسم کدام مورد نادرست است ؟
در آب و هوای گرمسیری ، میزان متابولیسم بیشتر از معتدل است
تعریق سبب افزایش میزان متابولیسم میشود
محیط های بسیار سرد سبب کاهش متابولیسم میشود
دوره های مزمن رژیم سبب کاهش متابولیسم میشود.

سالمندی و کودکی

1- در رابطه با تئوری‌های سالمندی، کدام گزینه به مفهموم «تئوری رادیکال آزاد» نزدیک است؟
1) توقف تدریجی و آرام عملکرد سلول ها ، بافت ها و اندام ها
2) آسیب به سلول ها، بافت ها و ارگان ها در طی سالها
3) اتصال نادرست پروتئین ها ، DNA و سایر مولکول های ساختمانی دیگر
4) سلول های دارای تعداد محدود تقسیم سلولی
2- بر اساس طبقه‌بندی WHO ،افرادِ دارای 75-85 سال را چه می‌نامیم؟
1) سال‌مند 2)سال‌خورده 3) کهن‌سال 4) محدودة آبی
3- کدامیک جزو دسته‌های بررسی ِ «پیری شناسی Gerontology » نیست ؟
1) جمعیتی 2) بیولوژیکی 3)فیزیولوژیکی 4) روحی و روانی
4- …………. و ……………….. یبوست را تشدید می‌کنند.
1) آب ولرم ناشتا – سبوس نان 2) سبزی‌جات پخته – آب ولرم ناشتا
3) کلسیم – چربی شیر 4) سبوس نان – ویتامین D
5- کدام گزینه نادرست است؟
1) پوکی استخوان در بانوان شایع‌تر از مردان است.
2) تجویز «آهن» در رفع مشکل عدم تمرکز و «روی» برای درمان بی‌اشتهایی مفید هستند.
3) شیرکاکائو جذب کلسیم را کاهش می‌دهد و در نتیجه
4) در سنین بالاتر بهتر است مواد غذایی را با دانسیته کم و وعده‌های بیشتر مصرف کرد.
6- کدام دو ویتامین در مشکلات شنوایی سالمندی دخیل می‌باشند؟
1) B12 – D 2) B6 – E 3) B12 – E 4) B6 – D
7- کدام عبارت در رابطه با ترکیب بدن در تغذیه در سنین سالمندی نادرست است؟
1) با افزایش سن توده چربی و چربی احشایی افزایش می یابد.
2) توده عضلانی بدون چربی بدن کاهش می یابد.
3) چاقی سارکوپنیک همان از دست دادن توده عضلانی بدن همراه با کاهش چربی در افراد سالمند است
4) از دهة چهارم زندگی، شواهد سارکوپنی قابل تشخیص است و از 75 سالگی به بعد تسریع می شود
8- بسیاری از تغییرات در حواس چشایی و بویایی، مانند از دست دادن حس نسبت به مزه‌ها ناشی از کدام است؟
1) داروها 2) سالمندی 3) جراحت سر 4) شرایط عصبی
9- کدام ویتامین با افزایش صدای زنگ زدن گوش ها و کاهش پاسخ ساقة مغز همراه است ؟
1) B1 2) B6 3) D 4) B12
10- کدام عبارت در رابطه با یبوست نادرست است؟
1) به حرکات کمتر از حد معمول روده و مشکل یا زور زدن بیش از حد در زمان اجابت مزاج گویند و شامل تخلیة ناقص روده نمی‌شود
2) بروز یبوست در بزرگسالان مسن بیشتر از بزرگسالان جوان است.
3) دلایل اصلی آن دریافت ناکافی مایعات و فعالیت بدنی محدود است.
4) ممکن است در اثر تاخیر در زمان عبور از روده و بعضی داروها نیز رخ بدهد.
11- کدامیک از نشانگان کمبود B12 نمی باشد ؟
1) خستگی مفرط 2) زوال عقل 3) سوزن‌سوزن شدن ِ پاها 4) سردرد مزمن
12- کدام دورة سنی را «دورة خاموش و پنهان رشد» می نامند؟
1) دورة رویانی 2) پس از نوزادی تا جوانی
3) پس از نوزادی تا بلوغ 4) میان سالی
13- کدامیک از جملات زیر نادرست است ؟
1) کودکان توانایی فطری و غریزی برای انتخاب یک رژیم مغذی و متعادل را ندارند.
2) جوّ و شرایط موجود در هنگام غذاخوردن کودک بر گرایش غذایی و غذاخوردن تاثیرگذار است.
3) شباهت بین تمایلات غذای کودکان و والدینشان وابسته به عوامل محیطی و ژنتیکی است.
4) ارائه مکمل های انواع ویتامین بصورت روتین، مورد تایید AA? می باشد.
14- برای کودکان پیش دبستانی چند وعده غذایی در روز مناسب است؟
1) 2-3 2) 3-4 3) 4-6 4) 3-5
15- کدامیک از مواد زیر برای استفاده کودکان مبتلا به ASO توصیه نمی شود؟
1) دوزهای زیاد ویتامین E 2) مکمل های اسیدهای چرب
3) رژیم های حاوی گلوتن و کازیین 4) رژیم ها حاوی آهن
16- استفادة بیش از حد از آب میوه ها باعث جذب کدامیک از مواد زیر می شود؟
1) پروتئین ها 2) کربوهیدرات ها 3) چربی ها 4) ویتامین ها
17- کدامیک از موارد زیر در ارتباط با «روی» نادرست است؟
1) کمبود آن موجب کاهش اشتها می شود .
2) در قدرت چشایی افراد تاثیر گذار است.
3) باعث معدنی شدن استخوان ها می گردد
4) در گوشت و غذاهای دریایی یافت می شود.
18- ميزان جذب كلسيم به همه موارد زيربستگى دارد به جز:
١- ويتامين D ٢- پروتئين ٣- روى ٤- فسفر.
19- بهترين منابع روی كداميك از موارد زير است؟
١-گوشت. ٢-سبزيجات. ٣- غذاهای دريايى. ٤- گزينه ١ و ٣.
20- ميزان IRD براى نوزادان و كودكان به ترتيب چند gcm است؟
١- ٤٠٠-٦٠٠. ٢- ٦٠٠-٤٠٠. ٣- ١٥-١٠. ٤- ١٠-١٥.
21- به از دست دادن توده عضلانى همراه با افزايش بافت چربى در افراد سالمند چه ميگويند؟
١- تحليل عضلانى. ٢- چاقی ساركوپنيك. ٣- پاركينسون. ٤- هيچكدام
22- تعيين مدت زندگى به شكل ژنتيك در كداميك از تئورى هاى سالمندى است؟
١- تئورى pace maker٢- تئورى فرسودگى. ٣- تئورى ميزان زندگى. ٤- تئورى ژنتيك.

23- در سالمندان ميزان چاقى در كداميك بيشتر است؟
١- ٥٥-٧٤. ٢- ٦٥-٨٥. ٣-٦٥-٧٤ ٤- ٧٥ به بالا.
24- اسپورهاى بوتوليسم در كداميك از غذاهاى نوزادان وجود دارد؟
١- شير مادر. ٢- شير گاو. ٣- عسل و شربت ذرت. ٤- آب.
25- شير مادران گياهخوارممكن است كمبودكدام ويتامين را داشته باشد؟
١- 1B. ٢- 6B. 3- 12B. 4- E
26-ايمونوگلوبولين غالب شير مادر چيست؟
١- ايمونوگلوبولين ترشحى A)AgIs). 2- MgI. 3- GgI. 4- sgI
27- واكنش كودك در برابر نظر نامساعد سايراعضاى خانواده راجع به يك غذا چيست؟
١- از آن غذا خوشش ميآيد. ٢- رفتار ديگران را تكرارميكند. ٣- ديگر آن غذا را نميخورد. ٤- نظرش نسبت به غذا تغييرى نميكند.
28- در يك سالگى كودك چه نسبت از غذاى يك فرد بزرگسال را ميخورد؟
١- ١/٥. ٢- ١/٤. ٣- ١/٨. ٤- ١/٣-١/٢
29- دليل اصلى نابينايى در افراد بالاى ٦٥ سال در ايالات متحده چيست؟
١- تحليل ماكولار وابسته به سن. ٢- آب سياه. ٣- آب مرواريد. ٤- جراحات فيزيكى.
30- سبك زندگى بى تحرك چيست؟
١- سوزاندن كمتر از ٢٠٠ كالرى در روز. ٢- سوزاندن ٢٠٠-٢٥٠ كالرى در روز. ٣- سوزاندن كمتر از ٣٠٠ كالرى در روز. ٤- سوزاندن ٣٠٠-٣٥٠ كالرى در روز.

کلید :
1. 1
2. 2
3. 4
4. 3
5. 4
6. 1
7. 3
8. 1
9. 4
10. ؟ (1)
11. 4
12. 3
13. 4
14. 3
15. 3
16. 2
17. 3
18. 3
19. 4
20. 4
21. 2
22. 4
23. 3
24. 2
25. 3
26. 1
27. 2
28. –
29. 1
30. 1