ویتامین‌های محلول در چربی

1.کدام گزینه در مورد ویتامین D صحیح نیست؟
الف.به ویتامین آفتاب معروف است
ب.کمبود آن ایجاد بیماری‌های ریکتز در کودکان و استئومالاسی در بزرگسالان می‌کند
ج.اولین مرحله‌ی هیدروکسیلاسیون آن در کلیه انجام می‌شود
د.از پیشسازهای آن ارگوسترول و 7-دهیدروکلسترول است.
2.کدام گزینه در مورد ویتامین K صحیح نیست؟
الف.در نوزادان نارس که دچار هیپوپروترومبینی هستند تزریق عضلانی ویتامین K انجام می‌شود
ب.از منابع غنی ویتامین K گیاهان دارای برگ سبز و غلات هستند
ج.میزان ذخیره‌ی آن در بدن انسان جزئی است
د. K2 توسط گیاهان سنتز می‌شود
3.بیماری‌های اتوایمیونی مانند کرون و آرتریت روماتوئید در اثر کمبود کدام ویتامین ایجاد می‌شوند؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
4.کدامیک از منابع غنی ویتامین نیست؟
الف.کشک
ب.بروکلی
ج.غلات
د.روغن گیاهی
5.رنگ نارنجی زیرپوست به علت تجمع کدام ماده است؟
الف.کاروتنوئید
ب.توکوترینول
ج.توکوفرول
د.ارگوسترول

6.گزروفتالمی ناشی از عدم کفایت کدام ویتامین است؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E

7.کدام ویتامین سبب کاهش شدت اسهال خونی و مالاریا می‌شود؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
8.دومین سوءتغذیه شایع در کشورهای توسعه نیافته در اثر کمبود کدام ویتامین است؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
9.بزرگ شدن کبد و ریزش مو در اثر مصرف زیاد کدام ویتامین ایجاد می‌شود؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
10.ویتامین A دارای کدامیک از فرم‌های زیر نیست؟
الف.فرم الکلی
ب.فرم آلدئیدی
ج.فرم استالدئیدی
د.فرم اسیدی
11.مصرف شیر بدون چربی باعث چه عارضه‌ای نمی‌شود؟
الف.گزروفتالمی
ب.نیکتالوپی (شب کوری)
ج.هیپوپروترومبینمی
د.هایپرکراتوز فولیکولی
12.کدام گزینه حامل ویتامین D به کبد نیست؟
الف.DBP
ب.TBP
ج.شیلومیکرون
د.ترانس کلسیفرین
13.کدامیک از ویتامین‌های زیر در چربی شیر یافت نمی‌شود؟
الف.A
ب.D
ج.E
د.K

14.بیماری ریکتز براثر اختلال در کدام سلول‌ها و کمبود کدام ریزمغذی ایجاد میشود؟
الف.غضروفی – A
ب.استخوانی- D و کلسیم
ج.غضروفی – Dو کلسیم
د.استخوانی –A
15.دنده‌های تسبیحی و قفسه‌ی سینه‌ی کبوتری در کدام بیماری دیده می‌شود؟
الف.استئومالاسی
ب.راشیتیسم
ج.هایپرکراتوز فولیکولی
د.استئوپرز

16.کدام ویتامین بازجذب توبولی کلسیم و فسفر را افزایش می‌دهد؟
الف.B12
ب.کوبالامین
ج.D
د.B6

17.کدامیک از ویتامین‌های زیر در مقابل اکسیداسیون مقاوم است؟
الف.K
ب.A
ج.تیامین
د.E

18.تقش ویتامین Eدر کدامیک از موارد زیر دیده نمی‌شود؟
الف.تولید مثل
ب.سنتز پروستاگلاندین
ج.جلوگیری از همولیز RBC
د.جذب آهن غیر هم

19.کدامیک از ویتامین‌های زیر از طریق انتشار غیرفعال جذب نمی‌شود؟
الف.فیلوکینون
ب.مناکینون
ج.پنتوتنیک اسید
د.منادیون

20.کدامیک از ویتامین‌های زیر در اثر اشعه فرابنفش تخریب نمی‌شود؟
الف.A
ب.کلسیفرول
ج.توکوفرول
د.مناکینون

21.کدامیک از بیماری‌های زیر با کمبود استروژن همراه است و معمولاً در کدام سنین دیده می‌شود؟
الف.استئومالاسی- جوانی
ب.استئوپروز- جوانی
ج.استئومالاسی- سالمندی
د.استئوپروز-سالمندی
22.کدام ویتامین همراه با میسل جذب می‌شود؟
الف.A
ب.E
ج.B12
د.K
23.سبزیجات برگی سبز منبع کدام ویتامین نیستند؟
الف.A
ب.D
ج.E
د.K
24.کاروتنوئیدها برای انتقال به لنف و جریان خون به ——– می‌پیوندند؟
الف.LDL
ب.شیلومیکرون
ج.VLDL
د.HDL

25.کدامیک از موارد زیر جزء مسیرهای متابولیکی رتینول در کبد است؟
الف.به CRBP متصل شود
ب.دوباره استریفیه شود و استیل پالمیتات ایجاد کند
ج.با RBPپیوند یابد و وارد خون شود
د.همه‌ی موارد

26.منبع تأمین ویتامین A کدام نیست؟
الف.روغن ماهی
ب.آب پرتقال
ج.سیب زمینی
د.ژله‌ی رویال

27.کدام یک از ویتامین‌های زیر یک پروهورمون است؟
الف.A
ب.D
ج.K
د.E
28.همه‌ی ویتامین‌های زیر به نوعی در بهبود رشد و تشکیل ومتابولیسم دندان شرکت دارند به جز؟
الف.A
ب.D
ج.E
د.K

29.کدامیک از ویتامین‌های زیر در حضور آهن و سرب تخریب می‌شوند؟
الف.A
ب.E
ج.K
د.D
30.کدامیک از ویتامین‌های زیر مسمومیت غذایی ایجاد می‌کند؟
الف.فیلوکینون
ب.منادیون
ج.مناکینون
د.اسید پنتوتنیک